Бакалаври


ФА-11

 

Данилюк Павло Сергійович

"Електростатичний аналіз двох паралельних круглих пластин конденсатору методом імітаційного моделювання"

"Formation of Ti-С coatings on Ті-alloy by Electric-spark alloing"

Науковий керівник: к.п.н., доц., Холмська Ганна Дмитрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Досенко Тетяна Сергіївна

"Напружений стан в нанорозмірних плівках CoSbx (30 нм) (1,82<х<3,53) на підкладинках SiO2 (100 нм) / Si (001) – функціональних елементів термоелектрики"

"Stress state in CoSbx (30 nm) (1,82<х<3,53) nano-scale films on SiO2 (100 nm) / Si (001) substrates-functional elements of thermoelectrics"

Науковий керівник: д.т.н. проф., Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Завірюха Віктор Миколайович

"Формування титано-графітових покриттів на сплаві титану методом електроіскрового легування"

"The processes of diffusion phase formation in nanoscale Pt(21nm)/Fe(16nm) and Fe(15nm)/Pt(15nm) with an additional Ag (10 nm) layer films on Al2O(100) and SiO2/Si(001) substrates at annealing"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мазурик Володимир Степанович

"Комп’ютерне моделювання теплових процесів, що протікають в металах при їх легуванні за допомогою лазера"

"Electrostatic analysis of a collapsing capacitor by computer modeling methods"

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викл., Балахонова Наталія Олександрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Мовчанюк Віктор Юрійович

"Електростатичний аналіз процесу руйнування конденсатора за допомогою методів комп’ютерного моделювання"

"Computer modeling of heat processes in metals at annealing by laser"

Науковий керівник: к.п.н., доц., Холмська Ганна Дмитрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Науменко Оксана Володимирівна

"Вплив середовища відпалу на масоперенос компонентів у тонких плівках Pd/Ho"

"Heat treatment ambient influence on components mass transfer in Pd/Ho thin films"

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф., Волошко Світлана Михайлівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Павлюк Дмитро Васильович

"Зміна електро-фізичних властивостей Cr плівок на діелектричних підкладках імпульсною лазерною обробкою"

"Range of electro-physical properties of Cr films at dielectrical substrates by impulse-laser treatment"

Науковий керівник: д.ф.- м.н., Філатов Олександр Валентинович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Павлюк Яна Олегівна

"Оптимізація параметрів імпульсної лазерної обробки металів з кубічною граткою для отримання заданих структурних змін"

"Parameters optimisation of impulse-laser treatment of cubic-lattice metals for obtaining of pre-set structural changes"

Науковий керівник: д.ф.- м.н., Філатов Олександр Валентинович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Підгірний Тарас Володимирович

"Формування зносостійких покриттів на сталі Ст.3 багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та нікелем з подальшою лазерною обробкою"

"Formation of wear-resistant coating on steel Mark 3 by multistage Electric-spark alloying by chrome and nickel with followed laser treatment"

Науковий керівник: к.т.н., асистент, Лобачова Галина Геннадіївна

 

Завантажити:     українською       англійською


  

Прядко Валентин Віталійович

"Математичне моделювання петлі магнітного гістерезису феритів та електротехнічних сталей"

"Mathematical modeling of magnetic hysteresis loop of ferrite and electrical steels"

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викл., Балахонова Наталія Олександрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Сікорський Юрій Миколайович

"Створення функціональних покриттів на сталі Ст.3 методом багатостадійного електроіскрового легування алюмінієм та графітом"

"Creation of functional coatings on steel Mark 3 by multistage Electric-spark alloying with aluminum and graphite"

Науковий керівник: к.т.н., асистент Лобачова Галина Геннадіївна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Шаміс Марк Натанович

"Вплив додаткового шару срібла на формування L10-FePt фази в нанокомпозиціях Ag(7,5нм)/Fe50Pt50(15нм), Pt(2нм)/Ag(7,5нм)/Fe50Pt50(15нм)та FePt(15нм)на підкладках SiO2/Si(001)термооброблених у вакуумі та азоті"

"Influence of additional Ag layer on the L10-FePt phase formation in Ag(7,5nm)/Fe50Pt50(15nm), Pt(2mn)/Ag(7,5nm)/Fe50Pt50(15nm) and Fe50Pt50(15нм) nanocompositions on SiO2/Si(001) substrate after heat treatment in vacuum and N2"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

ФМ-11

 

Большакова Яна Вікторівна

"Взаємодифузія та термічна стабільність в нанорозмірних двошарових структурах Ag/Ti"

"Interdiffusion and thermal stability of the nanoscale Ag/Ti double layer structures"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Котенко Ігор Євгенович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Броварник Ірина Володимирівна

"Особливості фазоутворення в тонких плівках системи Ni-Sn"

"Phase formation featues in Ni-Sn thin films"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Котенко Ігор Євгенович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Гавриков Олександр Олександрович

"Вплив комплексного електроіскрового та лазерного легування на структуру та властивості поверхневих зон сталі Ст.3"

"Influence of complex Electric-spark and laser alloying on structure and properties of steel Mark 3 surface zones"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Кірашенко Ольга Анатоліївна

"Вплив атмосфери термічної обробки та кількості границь поділу на формування структури та фазового складу плівкових композицій FePt з проміжним шаром Cu"

"Influence of annealing atmosphere and interfaces quantity on the formation of structure and phase formation of FePt films composition with Cu intermediate layer"

Науковий керівник: д.т.н. проф., Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Левадня Ольга Віталіївна

"Структурно-фазовий стан поверхні алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукового ударного обробляння у середовищі рідкого нітрогену"

"A structure and phase composition of the aluminium alloy D16 surface after ultrasonic shock treatment in the liquid nitrogen"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Котенко Ігор Євгенович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Марецький Олександр Геннадійович

"Вплив відпалу в магнітному полі на процеси старіння сплаву Cu-Al-Mn з індукованим мартенситним перетворенням"

"Influence of annealing in magnetic field on aging processes of Cu-Al-Mn alloy with induced martensite transformation"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Демченко Леся Дмитрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Онісенко Денис Ігорович

"Моделювання тонкоплівкової структури для ефективного демультиплексування електромагнітних хвиль ІЧ діапазону"

"Simulation of thin-film structures for effective IR electromagnetic waves demultiplexing"

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викл., Балахонова Наталія Олександрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Регульський Микола Сергійович

"Формування електроіскрових покриттів на сталі Ст.3 з використанням вольфраму, графіту та твердосплавних сполук"

"Formation of electric-spark coatings on steel Mark 3 using tungsten, graphite and carbide compounds"

Науковий керівник: к.т.н., доц., Іващенко Євген Вадимович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Селіванов Володимир Володимирович

"Структура та властивості покриттів на сталі Ст.3 після електроіскрового легування Ti-, Cr-анодами"

"Structure and properties of coatings on steel Mark 3 after Electric-spark alloying by Ti-, Cr-anodes"

Науковий керівник: к.т.н., асистент, Лобачова Галина Геннадіївна

 

Завантажити:     українською       англійською


  

Сергійчук Денис Іванович

"Моделювання розповсюдження ударної хвилі в металі при лазерному наклепі"

"Simulation of shock wave distribution in a metal at laser hardening"

Науковий керівник: к.ф.-м.н., ст. викл., Балахонова Наталія Олександрівна

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Фаловська Анастасія Іванівна

"Вплив товщини проміжного шару Au на формування впорядкованої фази L10 в плівкових композиціях на основі сплаву Fe50Pt50 при їх термічній обробці в атмосфері проточного N2"

"Influence of Au intermediate layer thickness on the ordered L10 phase formation in Fe50Pt50 alloy based films compositions during heat treatment in flowing N2 atmosphere"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

Черниш Аліна Юріївна

"Вплив товщини проміжного шару Cu на формування структурно-фазових станів плівкових композицій на основі FePt при відпалі в атмосфера Ar та N2"

"Influence of Cu intermediate layer thickness on the structure and phase formation of FePt based films compositions during annealing in Ar and N2 atmospheres"

Науковий керівник: д.т.н. проф. Макогон Юрій Миколайович

 

Завантажити:     українською       англійською


 

TOP