Вступ для іноземців

 

          Починаючи з 2016 року, кафедра фізики металів проводить набір груп іноземних студентів для навчання в магістратурі. Ми надаємо можливість одержати освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" зі спеціальності "фізичне матеріалознавство". Наші співробітники є кваліфікованими викладачами та науковцями і мають високий рівень володіння англійською мовою, що забезпечує ефективну підготовку студентів-іноземців.
 
          Далі Ви можете ознайомитись з переліком дисциплін, які входять в магістерську програму навчання, що викладаються англійською мовою. Навчання зі спеціальних дисциплін проводиться на кафедрі фізики металів, а загальні дисципліни вивчаються з викладачами спільних кафедр.

 

            Перелік дисциплін можна подивитись тут.

 

Scientific Research 1. Innovation Management

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації I. Інноваційний менеджмент

Scientific Research 2

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації II

Factors of Successful Professional Employment

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Thin Film Materials Science

Тонкоплівкове матеріалознавство

Mesoscopic Physics and Materials Modelling

Мезоскопічна фізика та моделювання матеріалів

Atomic Design and Probe Nanotechnologies for Surface Modification

Атомний дизайн та зондові нанотехнології модифікації поверхні

Mathematical Optimization Methods

Математичні методи оптимізації

Modern Experimental Methods in Physical Materials Science, Student Research Project I

Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства, НДРС 1

Modern Experimental Methods in Physical Materials Science, Student Research Project IІ

Сучасні експериментальні методики фізичного матеріалознавства, НДРС 2

Principles and Technologies for Steel Alloying and Special Alloys

Принципи та технології легування сталей та спеціальні сплави

Physical Fundamentals of Strength and Plasticity

Фізичні основи міцності та пластичності

Physical and Mathematical Paradoxes of Universe

Фізико-математичні парадокси всесвіту

Electron Theory of Solids

Електронна теорія твердого тіла

Physics and Modelling of Ultrafine Interactions, Low-dimention Structures and Superlattices

Фізика та моделювання надтонких взаємодій, низькорозмірні структури та надгратки

Cluster Systems, Supercomputer and GRID Technologies

Кластерні системи, суперкомп'ютерні та ГРІД-технології

Mathematical Modeling of Systems and Processes

Математичне моделювання систем і процесів

Thermodynamics and Diffusion Kinetics

Термодинаміка та кінетика дифузії

Fundamentals of Industrial Technologies

Фундаментальні основи промислових технологій

Interdiscipline Problems of Physical Materials Science

Міждисциплінарні проблеми фізичного матеріалознавства

Data-Based Design of Materials Structure and Properties І

Конструювання структури та властивостей матеріалів на основі баз даних 1

Practical Training Sessions

Практики

Scientific and Research Practice

Науково дослідна практика

Term Papers (Projects)

Курсові роботи (проекти)

Coursework in Mesoscopic Physics and Materials Modelling

Курсова робота з дисципліни: Мезоскопічна фізика та моделювання матеріалів

Coursework in Atomic Design and Probe Nanotechnologies for Surface Modification

Курсовароботаздисципліни: Атомнийдизайнтазондовінанотехнологіїмодифікаціїповерхні

Coursework in Data-Based Design of Materials Structure and Properties ІІ

Курсова робота з дисципліни: Конструювання структури та властивостей матеріалів на основі баз даних 2

Final State Examination

Підсумкова державна атестація

Master Thesis

Магістерська дисертація

 

  

 

Civil Defence

Цивільний захист

English for Specific Purposes (Advanced) for Masters. English for Scientists I

Англійська мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів. Анлійська мова для науковців 1

Intellectual Property

Інтелектуальна власність

Specialized Labor Safety

Охорона праці в галузі

Fundamentals of Scientific Research

Основи наукових дослiджень

Fundamentals of Sustainable Development of Society

Основи сталого розвитку cуспільства

Patenting and Copyright Law

Патентознавство та авторське право

Higher School Pedagogy

Педагогіка вищої школи

Philosophical Principles of Scientific Cognition

Філософськи проблеми наукового пізнання

Fundamentals of Marketing

Основи маркетингу

Fundamentals of Management

Основи менеджменту

English for Specific Purposes (Advanced). English for Scientists II

Англійська мова професійного спрямування (поглиблено). Анлійська мова для науковців 2

German for Specific Purposes (Advanced). German for Scientists II

Німецька мова професійного спрямування (поглиблено). Німецька мова для науковців 2

 

 


 

TOP