Електронні засоби навчання


 

Віртуальний освітній простір слугує експериментальною ділянкою для педагогічних апробацій нових форм і методів викладання матеріалознавчих дисциплін з застосуванням інформаційних технологій та електронних засобів навчання.

 

Однією з перших розробок кафедри для вітчизняної вищої технічної освіти і першим в Україні електронним підручником в галузі матеріалознавства став створений на кафедрі у 1997 році експериментальний електронний підручник "Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів». (ссылка к демо-версии)

 

Серед впроваджених в рамках віртуального освітнього простору кафедри фізики металів НТУУ «КПІ»  електронних засобів навчання – комп‘ютерний лабораторний практикум для студентів металургійних та матеріалознавчих спеціальностей, який дозволяє виконати 7 лабораторних робіт: адсорбція газів; активність вуглецю; закон Сивертса; дифузія в металах; термохімія; формальна кінетика; фазові діаграми; тренажерні  програмні комплекси комп’ютерної імітації розвитку дифузійних процесів в матеріалах, наприклад, комп‘ютерний тренажер “Розв’язки другого рівняння Фіка”, спрямований на самостійну побудову студентом графічних образів досліджуваних процесів, який сприяє вивченню і глибокому розумінню теоретичного матеріалу.

 

Іншим прикладом експериментальних комп'ютерно-орієнтованих занять є лабораторна робота "Моделювання поведінки дислокації поблизу вершини тріщини: особливості зародження дислокації"(ссылка на презентацию). Методичне забезпечення цієї лабораторної роботи містить сценарій заняття, теоретичні відомості у формі комп‘ютерної презентації, програмне забезпечення для трьохвимірного імітаційного моделювання, шаблон протоколу виконання роботи студентами за індивідуальними завданнями з 8 розділів: анігіляція дислокацій, джерело Франка-Ріда, подолання дислокацією точкових перешкод, утворення дислокаційного диполя, імітація розмноження та руху дислокацій, перетин дислокацій, подвійне джерело дислокацій.

 


 

TOP