ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ

НА ЗАСІДАННІ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ –

ВЧЕНІ КАФЕДРИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ РОЗПОВІЛИ ПРО

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ СПЛАВІВ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ

21 березня 2018 року на засіданні Президії НАН України було заслухано і обговорено наукову доповідь заступника директора з наукової роботи Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, професора кафедри фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського, д.ф.-м.н. Г.С. Фірстова «Функціональні матеріали з пам'яттю форми: сучасний стан і перспективи використання».

 

На засідання було запрошено також вчених України, які ведуть дослідження в цій сфері, зокрема, – наукового керівника кафедри фізики металів, чл.-кор. НАН України С.І. Сидоренка та доцента Л.Д. Демченко.

 

Чл.-кор. С.І. Сидоренку було надано можливість виступити, розповісти про роботи вчених і студентів кафедри фізики металів щодо ефекту пам’яті форми (розширений текст виступу додається; при виступі текст розділу 3 було суттєво скорочено).

 

В проекті постанови Президії НАН України, зокрема, доручається підготувати пропозиції для поглибленого співробітництва із закладами МОЗ України, НАК "Нафтогаз України", ДП "Івченко-Прогрес", ДП "Антонов", ДП «КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля», КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

 

Д.ф.-м.н. Г.С. Фірстов під час доповіді

Головує академік Б.Є. Патон

   

Засідання Президії НАН України
21 березня 2018 р.
Виступ чл.-кор. С.І. Сидоренка

Серед запрошених – проф. С.І. Сидоренко та доц. Л.Д. Демченко (кафедра фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського)

 

Виступ чл.-кор. С.І. Сидоренка

на засіданні Президії НАН України

при обговоренні доповіді
д.ф.-м.н. Г.С. Фірстова

"Функціональні матеріали з пам'яттю форми: сучасний стан і перспективи використання"

 

«Вельмишановний Борисе Євгеновичу!

Вельмишановні члени президії!

1. Перш за все дозвольте підтримати і високо оцінити доповідь Георгія Сергійовича Фірстова.

 

Ми пишаємось тим, що один із найталановитіших випускників кафедри фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського – Георгій Сергійович Фірстов – об’єднує в даний період дослідницькі зусилля в Україні в сфері досліджень і розробок, заснованих на використанні сплавів з ефектом пам’яті форми.

Ми також пишаємось тим, що Георгій Сергійович сформувався і виріс як вчений в науковому середовищі Інституту металофізики під керівництвом ще одного нашого видатного випускника –
чл.-кор. НАН України Юрія Миколайовича Коваля, який теж присутній на цьому засіданні.

 

2. Розмірковуючи над перспективами розвитку досліджень і використання матеріалів з ефектом пам’яті форми, дозвольте звернути увагу на необхідність запланувати також дослідження ефектів в високотемпературних інтервалах, що може мати важливу перспективу використання, наприклад, в атомній енергетиці. Зокрема, – в системах контролю перегріву реакторів.

 

3. Дозвольте сказати кілька слів про дослідження і розробки на кафедрі фізики металів КПІ ім. Ігоря Сікорського, в т.ч. – за участі студентів, які протягом багатьох років ведуться під керівництвом доц. Л.Д. Демченко – в співпраці із вченими Інституту магнетизму, Інституту металофізики, Азербайджанського державного університету нафти та промисловості.

 

3.1. Вони стосуються впливу механічних, магнітних та інших силових полів на мартенситні перетворення у сплавах з ефектом пам’яті форми, термомагнітної та термомеханічної обробки.

Досліджувалися феромагнітні сплави з пам’яттю форми (ФСПФ) на основі заліза та міді – як група функціональних матеріалів з перспективними фізичними та фізико-механічними властивостями.

Поєднання механічної і магнітної підсистем в них має забезпечити високі функціональні властивості.

Є перспективи того, що за механічними властивостями такі нові матеріали будуть переважати сплави на основі нітінолу, а по магнітним – сплави Гейслера.

Такі сплави здатні поглинати механічну та акустичну вібрацію за рахунок структурних змін та коливань намагніченості; привабливим прикладним аспектом може стати використання їх в якості актуаторів або демпферів.

Ці розробки наближають до створення ФСПФ (на основі заліза та міді), які за своїми характеристиками – на рівні світових аналогів. Сплави на основі Fe і Cu можуть бути основними кандидатами для заміни сплавів NiTi.

Ці роботи велись у співпраці із к.ф.-м.н. А.М. Тітенком, д.ф.-м.н. А.О. Перекосом, к.т.н. О.Ю. Герасимовим, к.ф.-м.н. Л. Козловою, д.т.н. М. Бабанли (Азербайджан).

 

3.2. Для розвитку уявлень про природу і характер протікання мартенситного перетворення (МП) представляє інтерес вивчення структуроутворення припротіканні МП в сплаві Cu-Al-Mn в результаті старіння високотемпературної фази з використанням відпалу в постійному магнітному полі з різною орієнтацією зразка по відношенню до поля, що проводилося вперше, з безпосереднім керуванням самого процесу індукування МП, а також – дослідження впливу магнітного поля при відпалі на магнітні та механічні властивості сплаву. Була встановлена кореляція в поведінці магнітних та механічних властивостей сплаву, яка залежить від величини критичного зародку утворення феромагнітної фази виділення.

Потенційні застосування сплавів Cu-Al-Mn – в якості анізотропних ударних ізоляторів та амортизаторів у точних приладах та у висотних будинках. Надпружний сплав Cu-Al-Mn має високу зварюваність та чудові властивості в порівнянні з іншими сплавами, для яких використовується лазерне зварювання, – таких як NiTi. Надпружний сплав Cu-Al-Mn вивчається для потенційних застосувань в демпферних системах, в сейсмічних пристроях та ін., а також в медицині.

Ці роботи велись у співробітництві із к.ф.-м.н. А.М. Тітенком, д.ф.-м.н. А.О. Перекосом, к.т.н. О.Ю. Герасимовим.

 

3.3. Також проводились механічні випробування на одновісний розтяг в широкому температурному діапазоні полікристалічного феромагнітного сплаву Fe-Ni-Co-Ti, підданого термомеханічній обробці, що складалася з волочіння, гартування в воду від 1373 К та старіння при 923 К впродовж 5, 10, 20 хвилин.

Встановлено, що оптимальному поєднанню максимальної надпружної деформації та одностороннього ефекту пам’яті форми відповідає попередня термомеханічна обробка: волочіння із ступенями обтиснення в інтервалі 7,4÷22,5 %, наступного загартування і старіння при 6500С протягом 5-10 хвилин, – яка сприяє деформуванню вихідного сплаву по каналах фазової і двійникової пластичності в температурному інтервалі випробувань Ms<Т випр.<Af.

Досягнута достатньо велика величина надпружної деформації з високим механічним гістерезисом, що в сукупності призводить до суттєвого збільшення внутрішнього тертя.

Показані широкі діапазони використання цих сплавів як за температурними інтервалами, так і за механічними напруженнями та магнітними полями, що відкриває горизонти для запровадження феромагнітних сплавів з пам’яттю форми на основі заліза та міді в якості демпферів, в системах озброєння, на транспорті, у виробництві верстатів та ін.

Ці роботи велись у співробітництві із к.ф.-м.н. А.М. Тітенком,
к.ф.-м.н. Л. Козловою, д.т.н. М. Бабанли (Азербайджан).

 

3.4. Одне із останніх досліджень – вивчення ролі феромагнітних наночасток у фазових перетвореннях сплаву
Cu-Al-Mn, – присвячене механізмам, які спроможні керувати впливом взаємодії наночасток з основною матрицею на фазові перетворення, і таким чином – на формування механічних властивостей.

В цій роботі показана роль розмірів різних масштабних рівнів – за функцією наночасток у фазових перетвореннях в сплаві Cu-Al-Mn (від нанорозмірних механізмів до об'ємної поведінки, формування механічних властивостей завдяки внутрішнім нанорозмірним ефектам).

Ці роботи велись у співробітництві із к.ф.-м.н. А.М. Тітенком, д.ф.-м.н. А.О. Перекосом, к.т.н. О.Ю. Герасимовим.

 

4. Крім дослідницької діяльності у 2018 р отримано 1 патент на корисну модель №123288 від 26.02.2018 «Посудина-сигналізатор температури рідини при нагріванні і охолодженні»

та подано заявку на патент: «Спосіб змінення жорсткості адаптивних конструкцій з використанням матеріалів з пам’яттю форми».

 

5. До цих досліджень і розробок долучені і студенти кафедри фізики металів. До участі у фіналі конкурсу Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» 2017 пробився старт-ап проект «Автономні дозуючі системи» (з використанням сплавів з ефектом пам’яті форми) авторів Тітенка А., Демченко Л.Д., Герасімова О.Ю., Тітенка Я. (студента), Коршака Н.(студента).

За участі студентів: в 2017 році опубліковано 4 наукові статті, в т.ч. 1 в журналі, що входить до наукометричної бази даних GoogleScholar, зроблено 14 доповідей з опублікуванням тез, у т.ч. – 13 доповідей на міжнародних наукових конференціях, захищена 1 дипломна робота спеціаліста (О.Марецький) та 3 бакалаврські (О.Безсмертна, Е. Удовенко, Н. Коршак) роботи.

У 2017/18 навчальному році виконуються 4 бакалаврські роботи (Балацький І., Пужанівський В., Верборський А., Мурашко А.) та 1 магістерська робота (О.Безсмертна) і готуються ще два старт-ап проекти для участі в конкурсі страт-апів в рамках Всеукраїнського фестивалю "Sikorsky Challenge-2018".

Слід підкреслити, що – у відповідності до традиції, закладеної на кафедрі фізики металів її засновником академіком В.Н. Гриднєвим, – робота всіх перелічених та інших студентів здійснюється під науковим співкерівництвом вчених НАН України: чл.-кор. Ю.М. Коваля, д.ф.-м.н. Г.С. Фірстова, к.ф.-м.н. А.М. Тітенка, к.т.н. О.Ю. Герасимова, к.ф.-м.н. Л. Козлової, к.ф.-м.н. В.М. Сліпченка, м.н.с. Кедровського.

 

6. Результати, про які йдеться, представляються і в міжнародному вимірі.

Вчені кафедри фізики металів – учасники постійно діючої міжнародної конференції ESOMAT, наступна конференція цієї серії відбудеться в 2018 році; доповідь вчених кафедри фізики металів прийняті до програми цієї конференції.

Вчені кафедри фізики металів – також учасники серії щорічних конференцій Європейського матеріалознавчого товариства «E-MRS Spring Meeting» в Страсбурзі та «E-MRS Fall Meeting» в Варшаві.

 

7. Шановні колеги!

Відомому вченому, який працює в галузі досліджень і розробок сплавів на основі ефекту пам’яті форми, професору Льовенського університету, Бельгія, Яну ван Хумбіку належать такі слова: «Якщо Ви хочете навчити студентів матеріалознавству, їм достатньо викласти курс про сплави з ефектом пам’яті форми. Там є все: і структура, і властивості, і застосування».

Отже, кафедра фізики металів буде пропонувати Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського включити до навчальних програм саме цю проблематику, і не тільки на Інженерно-фізичному факультеті, але і на ряді інших – Механіко-машинобудівному, Електроніки, Приладобудівному, Зварювальному.

 

8. Шановні колеги!

Дозвольте запропонувати участь вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського в дослідженнях, перспектива яких обговорюється сьогодні.

Кафедра фізики металів готова взяти на себе координацію не тільки участі вчених КПІім. Ігоря Сікорського, але і сформувати студентську дослідницьку команду – за участі студентів різних факультетів (Механіко-машинобудівного, Електроніки, Приладобудівного, Зварювального, Інженерно-фізичного). »

 

Вітаємо колегу – доц. Л.Д. Демченко

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО!

 

Вітаємо колегу – доц. Л.Д. Демченко із важливою подією – отриманням патенту на корисну модель № 123288 "Посудина-сигналізатор температури рідини при нагріванні і охолодженні".

 

Особливість моделі полягає в тому, що посудина-сигналізатор з одним діжкоподібним поясом виготовлена зі сплаву металів з ефектом термомеханічної пам’яті форми та змінює свою форму при досягненні заданої температури в процесі нагріву з діжкоподібної форми у вихідному (мартенсітному) стані на циліндричну у кінцевому (аустентітному) стані; герметична кришка виготовлена зі сплаву металів з ефектом термомеханічної пам’яті форми та змінює свою форму при досягненні заданої температури в процесі нагріву або охолодженні; посудина-сигналізатор в охолодженому вихідному (мартенсітному) стані має циліндричну форму, а при нагріванні в кінцевому (аустентітному) стані набуває діжкоподібної форми. 

 

Наукове стажування аспіранта Круглова І.О.у дослідницькому центрі RIKEN SPring-8/SACLA

Відбулося чергове наукове стажування аспіранта кафедри фізики металів Круглова І.О. у дослідницький центр RIKEN SPring-8/SACLA (http://www.spring8.or.jp/en/) з джерелом синхротронного випромінювання третього покоління та лазером на вільних електронах. Стажування проводилося на базі спільного українсько-японського проекту та меморандуму про співпрацю між НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" та RIKEN SPring-8 Center.

Синхротронний комплекс RIKEN SPring-8/SACLA

 

Мета даного стажування полягала у продовженні досліджень, пов'язаних з низькоенергетичною іонною обробкою металевих нанорозмірних плівкових композицій різного хімічного складу, та дослідженням їх структурних властивостей із використанням синхротронного випромінювання на матеріалознавчому бімлайні RIKEN Materials Science BL44B2 за методикою GIWAXS (Grazing-Incidence Wide-Angle X-ray Scattering).

Цифровий мікроскоп Hirox DM KH-8700

 

Також Круглов І.О. відвідав дев'ятий щорічний міжнародний з'їзд 9th Hard X-ray FEL Collaboration Meeting за участі представників від усіх дослідницьких центрів з лазерами на вільних електронах, який цього року проходив в Японії.

Результати стажування позитивно оцінені як українськими, так і японськими колегами.

Матеріалознавці КПІ ім. Ігоря Сікорського на Європейській конференції

Матеріалознавці КПІ ім. Ігоря Сікорського на Європейській конференції

 

18-21 вересня 2017 року у Варшаві, на базі Варшавської політехніки відбулася традиційна щорічна конференція Європейського матеріалознавчого товариства E-MRS 2017 Fall Meeting.

Конференція працювала в формі пленарної сесії та 23-х тематичних симпозіумів:

ENERGY STORAGE:

А Materials for energy storage, production & harvesting applications;

B Scanning probe microscopy for energy applications;

C Multifunctionality of metal hydrides for energy storage – developments and perspectives.

 

SPECIAL MATERIALS:

D Advanced composite materials: new production technologies, unique properties, new applications;

E Basic research on ionic-covalent materials for nuclear applications;

F Spintronics in semiconductors, 2D materials and topological insulators;

G Perovskite solar cells;

Energy & functional materials: high pressure, high temperature synthesis & characterization;

I Solutions for critical raw materials under extreme conditions;

J Manipulation of functional properties of the layered materials and their characterization;

K Topological materials and disorder: vital or fatal?

 

MATERIALS AND DEVICES:

L Integration, metrology and technology CAD co-development for sub-10nm technology nodes;

M Material and device integration on silicon for advanced applications;

N Advanced oxide materials – growth, characterization and applications;

O Diamond for electronic devices II;

P Group III-Nitrides: fundamental research, optoelectronic devices and sensors;

Q Synchrotron radiation and atomic layer deposition for advanced materials;

R NIR optoelectronics – organic semiconductors and devices.

 

BIO- AND NANO MATERIALS:

S Materials- nanoelectronics & -nanophotonics;

T Silicon, Germanium, Diamond and Carbon nanostructures and their nanocomposites with other materials;

U Engineering surfaces to control and elucidate cellular response;

V Nanocarbon electrochemistry and interfaces II;

W Stress, structure, and stoichiometry effects on the properties of nanomaterials IV.

 

. ДОПОВІДІ

Від КПІ ім. Ігоря Сікорського були представлені такі доповіді:

  1. R.А. Shkarban, S.I. Sidorenko, Yu.N. Makogon "Influence of Annealing Atmosphere on Formation of Nanoscale Films Co-Sb-Functional Elements Thermoelectric" (AP1.23), Simposium A "Materials for energy storage, production & harvesting applications";
  2. A.E. Hafarov, I.A. Vladymyrskyi, S.I. Sidorenko "Grain Boundary Diffusion Ordering in Pt/Fe and Pt/Au/Fe Nanolayers" (JP.6), Simposium J "Manipulation of functional properties of the layered materials and their characterization";
  3. Weiping Gong, Zhaohui Guo, Weidong Xie, Min Liu, S. Sidorenko, S. Zamulko, M. Fedorov, S. Voloshko, G. Kholmska "Prediction of Suitable Material for Ag/Me/Graphene Interface as Front Contact for Solar Cells" (JP.12), Simposium J "Manipulation of functional properties of the layered materials and their characterization";
  4. S.I. Sidorenko, Ie.V. Ivashchenko, G.G.Lobachоva, V.I. Panarin, M.Ie. Svavilny, O.M. Hubina, V.V. Yanchuk "Biocompatible Coatings Made from Hydroxyapatite, Reinforced Using Carbon Nanotubes" (TP.17), Simposium T "Silicon, Germanium, Diamond and Carbon nanostructures and their nanocomposites with other materials";
  5. A. Titenko, L. Demchenko, S. Sidorenko "Cu-Al-Mn Phase Transformations Controlled by Nanoparticles" (WP.1), Simposium W :Stress, structure, and stoichiometry effects on the properties of nanomaterials IV";
  6. A.K. Orlov, I.O. Kruhlov, I.A. Vladymyrskyi, I.E. Kotenko, S.M. Voloshko, S.I. Sidorenko, K. Kato, T. Ishikawa "Tetragonal phase in V and V/Ag Nanoscale Thin Films" (WP.2), Simposium W :Stress, structure, and stoichiometry effects on the properties of nanomaterials IV";
  7. Weiping Gong, Zhaohui Guo, S. Sidorenko, S. Konorev, S.Voloshko "Surface Relaxation and Stress on Ti/Graphene Systems" (WP.6), Simposium W :Stress, structure, and stoichiometry effects on the properties of nanomaterials IV";
  8. M.Yu.Verbytska, A. Yu. Chernysh, P.V. Makushko, S.I. Sidorenko, T.I. Verbytska, Yu.M. Makogon "Influence of Anealing Ambient on L10 Phase Formation in Pt/Fe Multilayers" (WP.7), Simposium W :Stress, structure, and stoichiometry effects on the properties of nanomaterials IV".

 

ῙῙ. ДОПОВІДІ на пленарній сесії

За традицією на пленарну сесію відноситься доповідь лауреата премії ім. Чохральського в поточному році.

2.1. В 2017 році лауреатом стала:

Elvira Fortunato

CENIMAT/I3N and CEMOP-UNINOVA

Departamento de Ciência dos Materiais

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Universidade Nova de Lisboa

Campus de Caparica

2829-516 Caparica

Portugal

 

Lecture 1 на пленарному засіданні: "Sustainable materials it is not a need, but our commitment!"

In this talk we will discuss the state of the art and potential future directions in paper-based electronics with special emphasis to the work developed at CENIMAT|i3N, covering electronic devices, smart displays, printed electronics, sensors and diagnostic tests.

We have been observing a rapid and growing interest concerning the utilization of biological materials for a wide range of applications. One of the most representative example is cellulose, not only in the form of raw material mainly for pulp and paper production, but also in the development of advanced materials/products with tailor-made properties, especially the ones based on nanostructures.

5 years ago paper electronics was pure science fiction, but today we have already several paper-based electronics like integrated circuits, supercapacitors, batteries, fuel cells, solar cells, transistors, microwave electronics, digital logic/computation, displays, force-sensing MEMS, user interfaces, transparent substrates, substrates with high strength, wearable devices, and new rapid diagnostic test sensors. These devices with their associated physics and processing will play an important and relevant to our society ongoing efforts to in environmental sustainability, safety, communication, health, and performance.

 

2.2. Крім лекції Elvira Fortunato на пленарну сесію 2017 року було винесено ще такі лекції відомих в світі вчених:

2.2.1. Osvaldo N. Oliveira Jr.

São Carlos Institute of Physics, University of São Paulo, Brazil

chu@ifsc.usp.br

 

 

 

 

 

Lecture2 на пленарному засіданні: "Shaping the future of materials research with machine learning and Big Data"

Recent developments in machine learning have brought the expectation that artificial intelligence systems will be ubiquitous in the near future, with large impact on science and technology. The ways researchers develop and optimize materials for varied applications are already affected by the availability of large databases of materials properties and Big Data methodologies [1]. In this lecture, examples will be given of computational methods to handle large amounts of data in sensing and biosensing, which include machine learning techniques to relate impedance spectroscopy data from an electronic tongue to the human perception of taste. For clinical diagnostics, it will be made clear that a convergence of nanotechnology and Big Data resources is required for creating computer-aided diagnosis systems [2]. On one hand, optimized sensors and biosensors need to be produced with nanomaterials and nanotech-related techniques [3], while on the other hand robust computational methods are crucial for distinguishing among very similar responses, as in detection of cancer biomarkers [4]. Most significantly, the shift in paradigms for performing research demands urgent changes in the training of materials researchers.

 

References:

[1] Oliveira Jr., O.N.; Rodrigues Jr., J.F.; De Oliveira, M.C.F.; Editorial of Elsevier Special Issue “Shaping the Future of Materials Science with Machine Learning”, 2016.

[2] Rodrigues Jr., J.F.; Paulovich, F.V.; De Oliveira, M.C.F.; Oliveira Jr., O.N.; Nanomedicine, 11, 959–982 (2016).

[3] Oliveira Jr., O.N.; Iost, R.M.; Siqueira Jr., J.R.; Crespilho, F.N.; Caseli, L.; ACS Appl. Mater. Interfaces, 6, 14745−14766 (2014).

[4] Soares, A.C.; Soares, J.C.; Shimizu, F.M.; Melendez, M.E.; Carvalho, A.L.; Oliveira Jr., O.N.; ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 25930−25937 (2015).

 

2.2.2. Ennio Capria

European Synchrotron Radiation Facility

Grenoble, France

www.nffa.eu

 

 

 

 

 

Lecture3 на пленарному засіданні: "NFFA-Europe: enhancing European competitiveness in nanoscience research and innovation"

 NFFA-Europe is a European open-access resource for experimental & theoretical nanoscience that carries out comprehensive projects for multidisciplinary research at the nanoscale ranging from synthesis to nanocharacterization, to theory and numerical simulation. Advanced infrastructures specialized on growth, nano-lithography, nano-characterization, theory and simulation and fine-analysis with Synchrotron, FEL and Neutron radiation sources are integrated into a multi-site combination to develop frontier research on methods for reproducible nanoscience research thus enabling European and international researchers from diverse disciplines to carry out advanced proposals impacting on science and innovation. NFFA-Europe coordinates access to infrastructures on different aspects of nanoscience research that are not currently available at single specialized sites without duplicating specific scopes. Internationally peer-reviewed approved user projects have access to the best suited instruments, competences and technical support for performing research, including access to analytical large scale facilities, theory and simulation and high-performance computing facilities. Access is offered free of charge to European users. Two researchers per user group are entitled to receive partial financial contribution towards the travel and subsistence costs incurred. The user access scheme includes at least two “installations” and is coordinated via a single entry point portal that activates an advanced user-infrastructure dialogue to build up a personalized access programme with an increasing return on science and innovation production. NFFA-Europe’s own research activity addresses key bottlenecks of nanoscience research: i.e. nanostructure traceability, protocol reproducibility, in-operando nano-manipulation and analysis, open data.

 

Від Кафедри фізики металів були представлені наступні доповіді:

 

 

Відрядження І.А. Владимирського до Німеччини

Відрядження І.А. Владимирського до Німеччини

У період з 5 по 11 лютого 2018 року відбулось відрядження старшого наукового співробітника кафедри фізики металів к.т.н. І.А. Владимирського до Німеччини. Відрядження було організовано за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Українсько-німецького наукового товариства.

 

 

Першою частиною подорожі стало відвідування І.А. Владимирським Інституту матеріалознавства університету м. Штутгарт, який очолює проф. Г. Шмітц. Метою візиту було обговорення механізмів можливої співпраці між матеріалознавцями з Києва та Штутгарту. Досягнуто домовленості щодо участі студентів та аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського у конкурсах DAAD на отримання стипендій для наукових стажувань в університеті м. Штутгарт. Також під час візиту було проведено деякі дослідження магнітних нанорозмірних шарів на основі FePt з використанням надсучасної лабораторної бази Інституту матеріалознавства – зокрема дослідження методом трансмісійної електронної мікроскопії.

  

 

Другою частиною візиту став проведений в Берліні інтенсивний семінар з підготовки проектних пропозицій для отримання грантів на проведення наукових досліджень. Учасники семінару отримали корисні рекомендації від професійних тренерів щодо шляхів збільшення шансів на отримання фінансової підтримки, правильної структури проектних заявок, особливостей написання різних її розділів тощо. 

День відкритих дверей для учнів на КФМ


 

День відкритих дверей для учнів на кафедрі фізики металів

 

 

26.09.2017  на кафедрі фізики металів був проведений день відкритих дверей для учнів 11-го класу гр. ФМ-41 та ФМ-42 Політехнічного ліцею КПІ ім. Ігоря Сікорського. Завідувач кафедри Іващенко Є.В  ознайомив учнів з основними напрямками наукової діяльності кафедри. Школярі відвідали лабораторії Інженерно-фізичного факультету: рентгеноструктурного аналізу RIGAKU, електронної мікроскопії, оптичної мікроскопії, комп’ютерного 3d моделювання та 3d аналізу (3d принтер). Лектори в лабораторіях показали сучасну техніку для наукових досліджень, розказали про клас задач, які за її допомогою можна вирішити та відповіли на запитання учнів.

 

Чекаємо на майбутніх студентів в наших лабораторіях!!!

 

     
     
     

 

 


 

ВІЗИТ ФІЗИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ м.АУГСБУРГ


 

ВІЗИТ ФІЗИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ м.АУГСБУРГ

 

З 28 серпня до 1 вересня 2017 року Інженерно-фізичний факультет та кафедру фізики металів відвідала делегація університету м. Аугсбург (Німеччина) у складі проф. Манфреда Альбрехта та випускниці ІФФ
д-ра Наталії Сафонової.

 

Метою візиту були зустрічі із вченими, з якими протягом багатьох років проф. М. Альбрехт веде проекти магістерської підготовки за програмою Леонарда Ейлера Німецької служби академічних обмінів (DAAD), започатковані спільно з Ю.М. Макогоном.

 

З боку КПІ та Інженерно-фізичного факультету в зустрічах з проф. М. Альбрехтом взяли участь перший проректор акад. Ю.І. Якименко, декан Інженерно-фізичного факультету проф. П.І. Лобода, науковий керівник кафедри фізики металів проф. С.І. Сидоренко, в.о.завідувача кафедри доц. Є.В. Іващенко, вчені (проф. Ю.М. Макогон, к.т.н. І.А. Владимирський) та аспіранти.

 

Під час візиту проф. М. Альбрехт презентував наукові розробки університету м. Аугсбург в області нанотехнологій, був ознайомлений з науковими розробками вчених-матеріалознавців ІФФ, відвідав ряд лабораторій Інженерно-фізичного факультету, мав наукові зустрічі з магістрантами та аспірантами ІФФ.

 

Підсумки першого етапу вступних випробувань на освітню програму магістерської підготовки


 

 

 

Підсумки першого етапу вступних випробувань на освітню програму магістерської підготовки

 

 

 

 

 


 

TOP