Матеріалознавець  – це фахівець майбутнього!  

Це спеціальність, яка гарантує: високий професіоналізм, 100% працевлаштування, гідну оплату праці і благополуччя.

Мета спеціальності – комп’ютерне конструювання і експериментальні дослідження наноматеріалів, створення нанотехнологій для біомедичної інженерії, енергозберігаючих екологічних систем, мікро- та наноелектроніки, авіакосмічної та військової техніки, робототехніки, криміналістики.

 

Спеціалізація "Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання" забезпечує підготовку фахівців широкого профілю в галузі сучасних технологій на стику матеріалознавства, менеджменту, комп‘ютерних наук, медицини і біології, а саме:

Бакалаврів за спеціальністю "Матеріалознавство"

Магістрів та інженерів - спеціалістів за спеціалізацією "Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання ".

Форми навчання: денна, заочна

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ МАГІСТРАТУРИ:

•             "Комп‘ютерний дизайн у матеріалознавстві"

•             "Наноматеріали і нанотехнології"

•             "Матеріали для екологічних систем і сталого розвитку"

•             "Металеві матеріали в медицині"

•             "Біосумісні металеві матеріали"

•             "Техніка структурних досліджень матеріалів"

•             "Фізика металів"

 

Спеціальність "Матеріалознавство" з подальшою спеціалізацією " Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання " обирають тому, що:

          

 1. Матеріалознавці мають великий попит на ринку праці. Немає галузі виробництва чи напрямку науки, де б не використовувалися матеріали. Всі випускники спеціальності працевлаштовані: для кожного випускника при розподілі - не менше 3-х запрошень на роботу. Наші випускники працюють: 

 • Керівниками та фахівцями фірм та підприємств всіх форм власності і всіх галузей промисловості, де розробляються, виготовляються та використовуються матеріали: нанотехнології, біотехнології в медицині, приладобудування (в т.ч. – мікро- і наноприладобудування), машинобудування, металургія, хімія, електроніка,військова авіакосмічна техніка та ін.;
 • Фахівцями з матеріалознавства трейдінгових компаній (сертифікація, закупівля і продаж матеріалів);
 • Радниками банківських структур широкого профілю;
 • Дослідниками в наукових центрах світу та в науково-дослідних інститутах Національної академії наук України;
 • Викладачами у вищих навчальних закладах та коледжах;
 • Спеціалістами з розробки комп'ютерних програм і технологій (завдяки поглибленій комп'ютерній підготовці);
 • Фахівцями з біомедичної матеріалознавчої інженерії в медичних  центрах(імплантати, протези, медичні прилади та інструменти);
 • Спеціалістами-дослідниками в криміналістичних лабораторіях та ін.

 

2.     Ми забезпечуємо якісні, глибокі знання, навички дослідницької практичної роботи на найсучаснішому обладнанні завдяки залученню до навчального процесу видатних вчених Національної академії наук України, а також використанням технічної бази науково-дослідних інститутів НАН України. 

 • Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона.
 • Кафедра фізики металів навчила і виховала для науки і промисловості більше за всі інші кафедри вузів СНД докторів наук (більше, ніж 80) і кандидатів наук (більше, ніж 300), 4-х академіків Національної академії наук України, 2-х академіків Російської академії наук, 7-х член-кореспондентів НАН України, що підтверджує здатність наших випускників досягати вражаючих успіхів в житті.
 • Зміст і методи професійної підготовки матеріалознавців орієнтовані на так звану фізико-технічну модель підготовки фахівців, в основі якої -грунтовна природничо-наукова і фундаментальна підготовка у сполученні із загально-інженерною та практичною. Наукові дослідження є безпосередньою формою організації навчального процесу, завдяки чому у студента формуються професійні навички діяльності як у промисловості, так і в науково-технічній сфері, прищеплюється діалектичне мислення – основа творчого нестандартного підходу до явищ у природі та в суспільстві.
 • Для студентів, які бажають надалі працювати у конкретній організації або на конкретному підприємстві в рамках спеціальності затверджується індивідуальний план професійної підготовки. Це можливо тому, що спеціалізація " Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання " являє собою базову освітню платформу для промислового виробництва, наукових досліджень і технологічних розробок, пов‘язаних із сучасними матеріалами.
 • В результаті наші випускники завжди затребувані і працюють у промисловості, у техніці, у сфері нанотехнологій, в науці, у галузях спеціального програмування і мережних технологій, в банківській сфері, в сфері державного управління і т. ін.  

 

3.    Ми забезпечуємо поглиблену комп'ютерну підготовку, що дозволяє вирішувати різноманітні задачі в різних технічних галузях з використанням комп’ютерних інформаційно-телекомунікаційних технологій і обчислювальних експериментів.

 • Ми – одна із небагатьох кафедр університету, яка почала проводити студентські лабораторні роботи з комп‘ютерного дизайну матеріалів в Центрі суперкомп’ютерних обчислень НТУУ "КПІ" потужністю 6,3 терафлоп ("тера" – це 1012! ).
 • За якістю знань студентів з дисциплін прикладної  інформатики спеціалізація " Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання " усталено посідає місця у першій двадцятці (серед 120 кафедр університету) разом із спеціалізаціями, для яких інформатика є основним предметом. 

 

4.    Важливим напрямком підготовки є нанотехнології, наноматеріали, наприклад, нанотехнології діагностики матеріалів за допомогою рентгенівських променів. Це дозволяє досліджувати процеси на міжатомних відстанях порядку 0,1-0,5 нанометрів.

 • Зазначимо, що за результатами наукових досліджень кафедри нами було видано монографії "Сучасний рентгеноструктурний аналіз реальних кристалів", "Матеріалознавство тонкоплівкових наноструктур", "Materal Science of Nanostructures", за якими навчаються студенти багатьох спеціальностей НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".
 • Студентам викладаються найновітніші дисципліни і тематичні модулі з комп‘ютерного моделювання у наноматеріалознавстві:
 
   • Фундаментальні основи промислових технологій;
   • Комп'ютерні класифікації в матеріалознавстві;
   • Конструювання матеріалів на основі мегабаз даних в глобальних мережах;
   • Фізика та моделювання надтонких взаємодій;
   • Мезофізика та моделювання матеріалів;
   • Атомний дизайн і зондові нанотехнології;
   • Інженерія поверхні;
   • Низькорозмірні структури та надгратки;
   • Обчислювальна фізика;
   • Суперкомп'ютерні та GRID-технології.  

 

5.    Наші студенти проходять стажування у провідних наукових центрах, лабораторіях, університетах світу: в Німеччині, Швеції, Польщі, Угорщині, Франції, Японії, США; навчаються на спільному Україно-Німецькому факультеті та отримують два дипломи: НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" та Отто-фон-Геріке університету, Магдебург, ФРН (детальніше – див. розділ сайту "Міжнародні зв'язки")

 

6.    Дбайливе і поважне відношення до студентів, індивідуальний підхід до кожного є одним з найважливіших принципів навчання за спеціальністю "Матеріалознавство" з подальшою спеціалізацією " Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання ".

 • Викладачами кафедри безкоштовно проводяться додаткові заняття і семінари для підвищення шкільного рівня знань першокурсників, для студентів організовано наукові гуртки за інтересами.
 • Активно працює орган студентського самоврядування - Студентська рада спеціальності, яка, разом з кураторами і старостами студентських груп гармонізує навчання і відпочинок студентів, співпрацю викладачів, науковців і студентів, організує наукові конференції молодих вчених, допомагає всебічно удосконалювати навчальний процес.
 • Дружня та творча атмосфера забезпечує високий рівень підготовки випускників. 

 

 

 

 Запрошуємо до навчання всіх, хто прагне якісних знань, високої кваліфікації, цікавої роботи і швидкого кар’єрного росту !!!

 

 


 

TOP