Контакти

Балахонова Наталія Олександрівна


Ім’я: Балахонова Наталія Олександрівна Сторінка викладача

Обов’язки: відповідальна за навчально-виховну роботу і ректорський контроль

Посада: старший викладач

Ступінь: кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.05 – “оптика, лазерна фізика”.  Тема: “Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів оптичного діапазону на дифракційних гратках” 2007 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни:

Діагностика та методи структурного аналізу. Лабораторні роботи

Методи рентгенографії – 1. Лабораторні роботи

– Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

– Кристалографiя, кристалохiмiя та мінералогія

– Вступ до спеціальності

– Чинники успішного працевлаштування за фахом

E-mail: balakhonova@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

  1. Balakhonova N.O., Kats A. V., Gavrikov V. K. On resonance diffraction of high frequency radiation at periodically corrugated semiconductor interfaces./Applied Physics Letters. – 2007. Vol. 91. – Is. 11. – P. 113102-3
  2. Balakhonova N.O., Kats A. V., Spevak I. S. Energy redistribution and polarization trans­formation in conical mount diffraction under resonance excitation of surface waves /Physical Review B. – 2007. Vol. 76. – Is. 7. – P. 075407-27
  3. Патент України № 99596, МПК23 G02B 5/18, G02B 27/10, H04J 14/02, G02B 5/18. Пристрій для роз`єднання та об`єднання вузькосмугових сигналів / Балахонова Н.О., Гавриков В. К., Кац О.В. – № а 200812817; заявл. 03.11.08 ; опубл. 2012, Бюл. № 17. – 3с.
  4. Балахонова Н.А., Кац А.В., Спевак И.С. Об особенностях резонансной дифракции света на гофрированных металлических поверхностях // Материалы 2-й международной конференции “Теория конденсированного состояния” (Украина). – 2007. – С. 39.
  5. С.В. Войтко, Балахонова Н.О. Окремі підходи до моделювання фіскального простору у становленні середнього класу Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, Таллінн, 10-11 квітня 2008 р. К.: ВПІ “Політехніка”, 2008. С. 18 – 19.
  6. С.В.Войтко, Балахонова Н.О. Економіко-математичні моделі визначення рівня загроз на засадах сталого розвитку в процесі реалізації регіональних проектів // тези допов. IXміж нар. наук. метод. конф. Менеджмент малого та середнього бізнесу: управління проектами:– Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. С. 11-12.
  7. Балахонова Н.О. Стосовно фізико-математичної підготовки студентів технічних спеціаль­ностей за кредитно-модульною системою // тез доповідей  IX всеукр. наук.-метод. конф. Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні: 18-19 листоп. 2010 р. К. Ч I/ -К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 260-262.