Контакти

Балахонова Наталія Олександрівна


Ім’я: Балахонова Наталія Олександрівна Сторінка викладача

Посада: старший викладач кафедри

Ступінь: кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.05 – “оптика, лазерна фізика”.  Тема: “Аномальні явища, обумовлені збудженням поверхневих поляритонів оптичного діапазону на дифракційних гратках”, 2007 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни:

Діагностика та методи структурного аналізу. Лабораторні роботи

Методи рентгенографії – 1. Лабораторні роботи

– Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

– Кристалографiя, кристалохiмiя та мінералогія

– Вступ до спеціальності

– Чинники успішного працевлаштування за фахом

E-mail: balakhonova@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • Balakhonova N.O., Kats A. V., Gavrikov V. K. On resonance diffraction of high frequency radiation at periodically corrugated semiconductor interfaces./Applied Physics Letters. – 2007. Vol. 91. – Is. 11. – P. 113102-3. (Q1)
  • Balakhonova N.O., Kats A. V., Spevak I. S. Energy redistribution and polarization trans­formation in conical mount diffraction under resonance excitation of surface waves /Physical Review B. – 2007. Vol. 76. – Is. 7. – P. 075407-27.

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):


Патенти:

  • Патент України № 99596, МПК23 G02B 5/18, G02B 27/10, H04J 14/02, G02B 5/18. Пристрій для роз`єднання та об`єднання вузькосмугових сигналів / Балахонова Н.О., Гавриков В. К., Кац О.В. – № а 200812817; заявл. 03.11.08 ; опубл. 2012, Бюл. № 17. – 3с.