Контакти

Силабуси 23/24 навч. рік


Силабуси 2023-2024 навчальні роки

Бакалаври 1 курс ФМТО

Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 1. Інформатика, обчислювальна техніка та програмування

Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 2. Числові методи

Вступ до спеціальності

Бакалаври 2 курс ФМТО

Металознавство

Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

Фізика конденсованого стану

Дефекти кристалічної будови матеріалів

Основи комп’ютерного матеріалознавства

Бакалаври 3 курс ФМТО

Методи структурного аналізу матеріалів

Теорія тепло та масопереносу

Теорія термічної обробки

Практика термічної обробки сталей

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

Основи комп’ютерного матеріалознавства

Програмне забезпечення для розв’язку проблем матеріалів

Основи мережевих технологій та структура баз даних

Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

Теорія будови рідких, аморфних та кристалічних матеріалів

Рентгеноструктурний аналіз сплавів після хіміко-термічної обробки

Металографія

Неметалеві матеріали

Нанорозмірне матеріалознавство

Радіаційне матеріалознавство та еліонні технології

Структурна нерівноважність наношаруватих матеріалів

Тензорний аналіз фізичних властивостей кристалів та полів в матеріалах

Рентгенівська дифрактометрія

Металознавство кольорових металів

Реальна будова металів

Бакалаври 4 курс ФМТО + бакалаври 3 курс прискоренна ФМТО

Інжиніринг термічних цехів

Курсовий проект з інжинірингу термічних цехів

Комп’ютерне конструювання металевих виробів (CATIA 5)

Діагностика та дефектоскопія

Основи теорії корозії та захисту металів

Переддипломна практика

Дипломне проєктування

Електронна мікроскопія

Леговані сталі

Фундаментальні основи промислових технологій

Жаростійки та жароміцні сплави

Тугоплавкі метали та їх сполуки

Чинники професійного працевлаштування

Міждисциплінарні проблеми фізичного матеріалознавства

Основи нанотехнологій

Мультимасштабний комп’ютерний експеримент в матеріалознавстві

Комп’ютерне моделювання металевих виробів

Інжиніринг термічного обладнання


Магістри професійні 1 курс ФМТО

Структурна інженерія механічних властивостей матеріалів нового покоління

Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур

Нові матеріали та методи досліджень

Комп’ютерне моделювання структури металевих матеріалів

Термодинаміка та кінетика дифузії

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Курсова робота

Інженерний експеримент (НДРС)

Постановка інженерного експерименту

Мезоскопічна фізика та комп’ютерне конструювання матеріалів

Міжатомна взаємодія і властивості матеріалів

Міжатомна взаємодія

Зондові нанотехнології модифікації поверхні

Фазові діаграми та розробка нових матеріалів

CALPHAD розрахунок та розробка нових матеріалів

Біомедичне матеріалознавство

Сучасні методи та технології хіміко-термічної обробки

Спеціальні фізичні методи дослідження низькорозмірних структур

Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії

Вибір матеріалів та методів їх зміцнення

Функціональні матеріали для технологій майбутнього

Thermodynamics and Kinetics of Diffusion


Магістри професійні 2 курс ФМТО

Практика

Виконання магістерської дисертації

Магістри наукові 1 курс ФМТО

Сучасні методи дослідження матеріалів

Фазові рівноваги та фазові перетворення. Частина 2

Механізми та кінетика масопереносу

Комп’ютерне моделювання структури матеріалів

Інженерний експеримент

Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії

Зондові нанотехнології модифікації поверхні

Функціональні матеріали для технологій майбутнього

Магістри наукові 2 курс ФМТО

Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і матеріалів

Науково-дослідна практика

Виконання магістерської дисертації

Сучасні корозійностійкі сплави та галузі їх використання

Мезоскопічна фізика та комп’ютерне конструювання матеріалів

Структурна інженерія механічних властивостей матеріалів нового покоління

Біомедичне матеріалознавство


Доктора філософії 2 курс ФМТО

Структура та властивості матеріалів. Частина 2

Епітаксійні гетероструктури

Аномальне масоперенесення

Силабуси для інших кафедр:

Aerospace Materials Science (Airplanes and Helicopters)

Aerospace Materials Science Engineering of aerospace and rocket

Структурний аналіз матеріалів