Контакти

Вибіркові освітні компоненти


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою “Інжиніринг та комп’ютерне моделювання в матеріалознавстві” за спеціальністю 132 Матеріалознавство (вступ 2020, 2021 року).

Дисципліни для вибору студентами другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (скачати):

3 курс 5 семестр
Числові методи в інженерних задачах
Основи мережевих технологій та структура баз даних
Програмне забезпечення для розв’язку проблем матеріалів
Теорія будови рідких, аморфних та кристалічних матеріалів
Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції
Основи управління якістю продукції
Структурна діагностика 1 (макрорівень та мікрорівень)
Металографія
Рентгеноструктурний аналіз сплавів після хіміко-термічної обробки
Нанорозмірне матеріалознавство
Неметалеві матеріали у машинобудуванні
Неметалеві матеріали
3 курс 6 семестр
Радіаційне матеріалознавство та еліонні технології
Технологія виробництв та обробка матеріалів
Неруйнівний контроль у машинобудуванні
Структурна нерівноважність наношаруватих матеріалів
Основ отримання порошкових та композиційних матеріалів
Тензорний аналіз фізичних властивостей кристалів та полів в матеріалах
Структурна діагностика 2 (атомний рівень та нанорівень)
Властивості і технології обробки матеріалів
Рентгенівська дифрактометрія
Спеціальні сплави в аерокосмічних технологіях
Металознавство кольорових металів
Реальна будова металів
Дисципліни для вибору студентами третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
4 курс 7 семестр
Сучасні методи дослідження функціональних і конструкційних матеріалів
Леговані сталі
Електронна мікроскопія
Аперіодичні та спеціальні наноструктури
Тугоплавкі метали та їх сполуки
Чинники професійного працевлаштування
Мультимасштабний комп’ютерний експеримент в матеріалознавстві
Комп’ютерне моделювання металевих виробів
Основи моделювання матеріалів
Матеріалознавчі основи поверхневої обробки
Технологія нанесення та властивості покриттів
Інжиніринг термічного обладнання
4 курс 8 семестр
Фундаментальні основи промислових технологій
Сучасні дисперсійнозміцнені матеріали
Жаростійки та жароміцні сплави
Плівкові матеріали для бортової електроніки та сонячної енергетики
Основи нанотехнологій
Міждисциплінарні проблеми фізичного матеріалознавства


Ф-КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою Матеріалознавство за спеціальністю 132 Матеріалознавство (вступ 2022 року).

2-й рік навчання (скачати):

Фізика спікання

Фізична хімія процесів змочування

Епітаксійні гетероструктури

Методи дослідження металів та сплавів

Фізика міцності композиційних матеріалів  

Теорія кристалізації  

Матеріали адитивного виробництва  

Аномальне масоперенесення

Кристалографія та рентгенівські дослідження