Контакти

Захист дисертацій


2024 рік 

 • Солдатенко О.М. – «Прискорене масоперенесення за рахунок рухомих дислокацій при імпульсному навантаженні»,

           Спеціальність  132 – “Матеріалознавство”,

           Науковий консультант – д.ф.-м.н., проф. Філатов О.В.

           Матеріали дисертаційної роботи

 • Могилко В.В. – «Механічні та корозійні властивості композиційних покриттів, синтезованих ультразвуковою ударною обробкою сплавів на основі Ti, Cu, Al»,

           Спеціальність  132 – “Матеріалознавство”,

           Науковий консультант – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

           Матеріали дисертаційної роботи


2023 рік 

 • Круглов І.О. – «Вплив комплексної йонної та термічної обробки на структурно-фазові перетворення у функціональних плівкових композиціях із нанорозмірними шарами Ni, Cu, Cr, V»,

           Спеціальність  132 – “Матеріалознавство”,

           Науковий консультант – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

           Матеріали дисертаційної роботи


2021 рік 

 • Владимирський І.А. – «Термодифузійні структурно-фазові зміни в гетерогенних системах на основі магнітних і немагнітних наношарів»,

           Спеціальність 01.04.07 – “Фізика твердого тіла”,

           Науковий консультант – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

           Завантажити автореферат

 • Доній О.М. – «Комп’ютерні моделі для вивчення процесів формування структури у ливарних алюмінієвих сплавах при їх кристалізації»,

           Спеціальність 05.16.04 – “Ливарне виробництво”,

           Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф. Нарівський А.В.

           Завантажити автореферат

 • Лоскутова Т.В. – «Формування багатокомпонентних покриттів за участю Ti, Cr, Al з бар’єрними шарами на сталях, титанових та твердих сплавах»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий консультант – д.т.н., проф. Хижняк В.Г.

           Завантажити автореферат

 • Конорев С.І. – «Структурно-фазові перетворення на межах розділу в нанорозмірних функціональних композиціях “графен-метал” та “метал-кремній”»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.

           Завантажити автореферат

 • Макаренко О.С. – «Особливості структурно-фазових перетворень та термостабільність високоентропійних сплавів  системи Cr–Fe–Co–Ni і покриттів VNbTiHfZr»,

           Спеціальність 05.02.01 – “Матеріалознаство”,

           Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Карпець М.В.

           Завантажити автореферат


2019 рік 

 • Орлов А.К. – «Дифузійне фазоутворення та властивості нанорозмірних плівкових матеріалів V/Ag, Fe/Pt/Au” Ni/Cu/Cr, Ni/Cu/V»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.

           Завантажити автореферат

 • Вербицька М.Ю. – «Фазовий склад, структура і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій FePt з додатковими шарами Au»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

           Завантажити автореферат

 • Котляр С.М. – «Управління фазово-структурним складом та рівнем механічних властивостей доевтектичних силумінів з підвищенним вмістом домішок»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Доній О.М.

           Завантажити автореферат

 • Аболіхіна О.В. – «Матеріалознавчі аспекти утворення та еволюції дефектів, що визначають ресурс експлуатації алюмінієвих конструкцій літаків»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – д.т.н., проф. Чернега С.М.

           Завантажити автореферат


2016 рік 

 • Шкарбань Р.А. – «Закономірності формування фазового складу і структури нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого монокристалічного кремнію»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

           Завантажити автореферат

 • Поляков І.А. – « Зміцнення сплавів зносостійкими покриттями на основі боридних фаз сформованих в магнітному полі»,

           Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

           Науковий керівник – д.т.н., проф. Чернега С.М.

           Завантажити автореферат


2015 рік 

 • Тинькова А.А. – «Вплив низькотемпературного відпалу на дифузійні зміни структури нанорозмірних плівкових систем Au/М, Ag/М, Pt/М (М ‒ перехідний метал)»,

          Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

          Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

          Завантажити автореферат

 • Олешкевич А.І. – «Термічно-індуковані структурно-фазові перетворення в тонкоплівкових системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho»,

          Спеціальність 01.04.13 – “Фізика металів”,

          Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

          Завантажити автореферат


 2014 рік

 • Владимирський І.А. “Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt”,

          Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

          Науковий керівник – д.т.н., проф. Макогон Ю.М.

          Завантажити автореферат 

 • Бурмак А.П. – «Формування структурно-фазових станів при  ультразвуковому ударному оброблянні та механічні властивості поверхні алюмінієвого сплаву Д16»,

          Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

          Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Волошко С.М.

          Завантажити автореферат  

 • Аршук М.В. – «Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар’єрним шаром нітриду титану на сталі 12Х18Н10Т»,

          Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”,

          Науковий керівник – д.т.н., проф. Хижняк В.Г.

          Завантажити автореферат  


2012 рік

 • Лобачова Г.Г. – «Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою».

          Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”.

  Науковий керівник – к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

  Завантажити автореферат 

 • Франчік Н.В. – “Комбінована лазерна та хіміко-термічна обробка сплавів заліза з Cr та Ti в реакційних насичувальних середовищах”.

          Спеціальність 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”.

  Науковий керівник – к.т.н., доц. Іващенко Є.В.

  Завантажити автореферат 


 2011 рік

 • Холмська Г. Д. – «Методика проектування програмно-педагогічних засобів з матеріалознавчих дисциплін».

          Спеціальність 13.00.02 – “Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)”.

          Науковий керівник – д.ф-м.н., проф. С.І. Сидоренко.

          Завантажити автореферат 


2008 рік

 • Юркова О.І. “Формування наноструктури та механічних властивостей в α-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям ” (27 лютого 2008 року, спеціалізована вчена рада Д 26.207.01 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України);

2007 рік

 • Павлова О.П. “Формування фазового складу, структури та властивостей нанорозмірних плівок силіцидів перехідних металів Co, Mn, Ni, Ti, Ta, Pt на монокристалічному кремнії ” (24 жовтня 2007 року, спеціалізована вчена рада Д 26.207.01 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України).

2006 рік

 • Холявко В.В. “Формування фазового складу, структури та властивостей квазікристалічних сплавів системи Al-Cu-Fe при реактивній дифузії галію” (17 квітня 2006 року, спеціалізована вчена рада К26.002.12 при НТУУ “КПІ”).

          Завантажити автореферат

 • Замулко С.О. “Формування силіцидних фаз при реакційній дифузії в системах плівкові шари (5-30нм) Ti, Ni – монокристалічний кремній” (20 березня 2006 року, спеціалізована вчена рада К26.002.12 при НТУУ “КПІ”).

          Завантажити автореферат


2005 рік

 • Вербицька Т.І. “Закономірності фазоутворення та термічна стабільність силіциду нікелю NiSi в тонкоплівкових системах Co-Ni, Ni-Ti, Ni-Si на монокристалах кремнію” (31.січня 2005 року, спеціалізована вчена рада К26.002.12 при НТУУ “КПІ”);
 •  Вилкова Н.Ю. “Структурно- концентраційні зміни в тонкоплівковій системі Cr-Cu-Ni при лазерній обробці” (13 червня 2005 року, спеціалізована вчена рада К26.002.12 при НТУУ “КПІ”);
 •  Григорьєва О.В. “Магнітні ефекти при фазових перетвореннях в сплавах на основі заліза Fe-B, Fe-Si-B, Fe-C (6 липня 2005 року, спеціалізована вчена рада Д26.207.01 при Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України).

Захист кандидатських дисертацій у 2008-2010 р.р.

випускниками кафедри фізики металів

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України:

 •  2010 р.: Галстян Г., Богданов С., Курта Р., Могильний Г.
 •  2009р.: Лахник А., Іващук Л., Філатова В., Зацарна О., Матвійчук М., Косинцев С., Шелудченко Б.
 •  2008 р.: Храновська К.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України:

 •  2009 р.: Даниленко А.

Німеччина:

 •  2010 р.: Чухрай О.