Контакти

Силабуси 22/23 навч. рік


Бакалаври 1 курс ФМТО

Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 1. Інформатика, обчислювальна техніка та програмування

Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 2. Числові методи

Вступ до спеціальності

Бакалаври 2 курс ФМТО

Металознавство

Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів

Фізика конденсованого стану

Дефекти кристалічної будови матеріалів

Бакалаври 3 курс ФМТО + бакалаври 2 курс прискоренна ФМТО

Методи структурного аналізу матеріалів

Теорія тепло та масопереносу

Теорія термічної обробки

Практика термічної обробки сталей

Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

Основи комп’ютерного матеріалознавства

Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції

Теорія будови рідких, аморфних та кристалічних матеріалів

Радіаційне матеріалознавство та еліонні технології

Неруйнівний контроль у машинобудуванні

Тензорний аналіз фізичних властивостей кристалів та полів в матеріалах

Структурна діагностика 2 (атомний рівень та нанорівень)

Програмне забезпечення для розв’язку проблем матеріалів

Основи мережевих технологій та структура баз даних

Структурна діагностика 1 (макрорівень та мікрорівень)

Металографія

Нанорозмірне матеріалознавство

Неметалеві матеріали у машинобудуванні

Спеціальні сплави в аерокосмічних технологіях

Металознавство кольорових металів

Бакалаври 4 курс ФМ 

Фізика металів 3 – Квазікристали та аморфні матеріали, модульовані структури, рідкі кристали

Фізика металів 4 – Тверді розчини та динаміка кристалічної гратки

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Спеціальні сплави в аерокосмічних технологіях

Корозія та методи захисту металів від корозії

Моделювання дефектів в кристалах

Рентгеноструктурний аналіз сплавів після хіміко-термічної обробки

Матеріалознавчі бази даних

Трансферні технології

Рентгенівська дифрактометрія

Бакалаври 4 курс МТО

Матеріалознавство 2

Теорія та практика термічної обробка вуглецевих та легованих сталей 2 – Леговані сталі

Технологія, обладнання та проектування термічних цехів 2

Курсовий проєкт з технології, обладнання та проектування термічних цехів

Технологія нанесення та властивості покриттів

Переддипломна практика

Дипломне проектування

Корозія та інгібіторний захист металів від корозії

Основи нанотехнологій

Сучасні дисперсійнозміцнені матеріали

Жаростійки та жароміцні сплави

Комп’ютерне конструювання металевих виробів CATIA 5

Cad-Cam-Сae Сatia V5


Магістри професійні 1 курс ФМТО

Структурна інженерія механічних властивостей матеріалів нового покоління

Сучасні експериментальні методи аналізу низькорозмірних структур

Нові матеріали та методи досліджень

Комп’ютерне моделювання структури металевих матеріалів

Термодинаміка та кінетика дифузії

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Наукова робота за темою магістерської дисертації. Курсова робота

Інженерний експеримент (НДРС)

Постановка інженерного експерименту

Мезоскопічна фізика та комп’ютерне конструювання матеріалів

Міжатомна взаємодія і властивості матеріалів

Міжатомна взаємодія

Зондові нанотехнології модифікації поверхні

Фазові діаграми та розробка нових матеріалів

CALPHAD розрахунок та розробка нових матеріалів

Біомедичне матеріалознавство

Сучасні методи та технології хіміко-термічної обробки

Спеціальні фізичні методи дослідження низькорозмірних структур

Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії

Вибір матеріалів та методів їх зміцнення

Функціональні матеріали для технологій майбутнього

Modern experimental methods of analysis Low-dimensional structures

Scientific Work on the Topic of Master’s Thesis I. Fundamentals of Scientific Research

Scientific Work on the Topic of Master’s Thesis II. Scientific Research on the Topic of Master’s Thesis

Thermodynamics and kinetics of diffusion Working program of the academic discipline

New materials and research methods

Scientific work on the topic of the master’s thesis. Term Paper

Biomedical materials science

Practice

Special physical methods of research of lowdimensional structures

Mesoscopic physics and computer design of materials

Functional materials for future technologies

Магістри професійні 2 курс ФМТО

Практика

Виконання магістерської дисертації

Магістри наукові 1 курс ФМТО

Сучасні методи дослідження матеріалів

Термодинаміка та кінетика дифузії

Термодинамічні розрахунки та розробка нових матеріалів

Комп’ютерне моделювання структури матеріалів

Корозійно-стійкі сплави та методи захисту металів від корозії

Зондові нанотехнології модифікації поверхні

Функціональні матеріали для технологій майбутнього


Доктора філософії 1 курс ФМТО

Доктора філософії 2 курс ФМТО (денна + вечірня)

Структура та властивості матеріалів. Частина 2

Педагогічна практика

Епітаксійні гетероструктури

Аномальне масоперенесення

Силабуси для інших кафедр:

Матеріалознавство

Термічна обробка металів і сплавів