Контакти

ОПП бакалаври 2022


ЗО 1Українська мова за професійним спрямуванням
ЗО 2Історія науки і техніки
ЗО 3Основи здорового способу життя
ЗО 4Практичний курс іноземної мови.
ЗО 4.1Практичний курс іноземної мови. Частина 1
ЗО 4.2Практичний курс іноземної мови. Частина 2
ЗО 5Практичний курс іноземної мови професійного спрямування.
ЗО 5.1Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
ЗО 5.2Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
ЗО 6Філософські основи наукового пізнання
ЗО 7Екологічна безпека інженерної діяльності
ЗО 8Захист прав інтелектуальної власності
ЗО 9Вища математика
ЗО 9.1Вища математика. Частина 1. Диференційне числення та лінійна алгебра
ЗО 9.2Вища математика. Частина 2. Інтегральне  числення та диференціальні рівняння
ЗО 9.3Вища математика. Частина 3. Теорія ймовірності та математична статистика
ЗО 10Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи
ЗО 10.1Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 1. Інформатика, обчислювальна техніка та програмування
ЗО 10.2Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи. Частина 2. Числові методи
ПО 1Хімія
ПО 1.1Хімія. Частина 1. Загальна хімія
ПО 1.2Хімія. Частина 2. Хімія елементів
ПО 2Інженерна та комп’ютерна графіка
ПО 2.1Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 1. Інженерна графіка
ПО 2.2Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина 2. Комп’ютерна графіка
ПО 3Інженерна та комп’ютерна графіка. Курсова робота
ПО 4Фізика
ПО 4.1Фізика. Частина 1. Механіка, теплові явища, магнетизм
ПО 4.2Фізика. Частина 2. Оптика, атомна та ядерна фізика
ПО 5Фізична хімія
ПО 6Основи електротехніки та електроніки
ПО 7Теоретична та прикладна механіка
ПО 8Кристалографія, кристалохімія та мінералогія
ПО 9Економіка і організація виробництва
ПО 10Охорона праці та цивільний захист
ПО 11Вступ до спеціальності
ПО 12Металознавство
ПО 13Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів
ПО 14Фізика конденсованого стану
ПО 15Дефекти кристалічної будови матеріалів
ПО 16Методи структурного аналізу матеріалів
ПО 17Теорія тепло та масопереносу
ПО 18Теорія термічної обробки
ПО 19Практика термічної обробки сталей
ПО 20Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів
ПО 21Основи комп’ютерного матеріалознавства
ПО 22Інжиніринг термічних цехів
ПО 23Інжиніринг термічних цехів. Курсовий проєкт
ПО 24Комп’ютерне конструювання металевих виробів  (CATIA 5)
ПО 25Діагностика та дефектоскопія
ПО 26Основи теорії корозії та захисту металів
ПО 27Переддипломна практика
ПО 28Дипломне проєктування
ПО 29Виробнича практика

Вибіркові освітні компоненти

ПВ 1_1Числові методи в інженерних задачах (СП1)
ПВ 1_2Основи мережевих технологій та структура баз даних (СП2)
ПВ 1_3Програмне забезпечення для розв’язку проблем матеріалів
ПВ 2_1Теорія будови рідких, аморфних та кристалічних матеріалів (СП1)
ПВ 2_2Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції (СП2)
ПВ 2_3Основи управління якістю продукції
ПВ 3_1Структурна діагностика 1 (макрорівень та мікрорівень) (СП1)
ПВ 3_2Металографія (СП2)
ПВ 3_3Рентгеноструктурний аналіз сплавів після хіміко-термічної обробки
ПВ 4_1Нанорозмірне матеріалознавство (СП1)
ПВ 4_2Неметалеві матеріали у машинобудуванні (СП2)
ПВ 4_3Неметалеві матеріали
ПВ 5_1Радіаційне матеріалознавство та еліонні технології (СП1)
ПВ 5_2Технологія виробництв та обробки матеріалів (СП2)
ПВ 5_3Неруйнівний контроль у машинобудуванні
ПВ 6_1Структурна нерівноважність наношаруватих матеріалів (СП1)
ПВ 6_2Основи отримання порошкових та композиційних матеріалів (СП2)
ПВ 6_3Тензорний аналіз фізичних властивостей кристалів та полів в матеріалах
ПВ 7_1Структурна діагностика 2 (атомний рівень та нанорівень) (СП1)
ПВ 7_2Властивості і технології обробки матеріалів (СП2)
ПВ 7_3Рентгенівська дифрактометрія
ПВ 8_1Спеціальні сплави в аерокосмічних технологіях (СП1)
ПВ 8_2Металознавство кольорових металів (СП2)
ПВ 8_3Реальна будова металів
ПВ 9_1Сучасні методи дослідження функціональних і конструкційних матеріалів (СП1)
ПВ 9_2Леговані сталі (СП2)
ПВ 9_3Електронна мікроскопія
ПВ 10_1Аперіодичні та спеціальні наноструктури (СП1)
ПВ 10_2Тугоплавкі метали та їх сполуки (СП2)
ПВ 10_3Чинники професійного працевлаштування
ПВ 11_1Мультимасштабний комп’ютерний експеримент в матеріалознавстві  (СП1)
ПВ 11_2Cad-Cam-Cae Catia v5 (СП2)
ПВ 11_3Основи моделювання матеріалів
ПВ 12_1Матеріалознавчі основи поверхневої обробки (СП1)
ПВ 12_2Технологія нанесення та властивості покриттів (СП2)
ПВ 12_3Основи технічної творчості
ПВ 13_1Фундаментальні основи промислових технологій (СП1)
ПВ 13_2Сучасні дисперсійнозміцнені матеріали (СП2)
ПВ 13_3Жаростійкі та жароміцні сплави
ПВ 14_1Плівкові матеріали для бортової електроніки та сонячної енергетики (СП1)
ПВ 14_2Основи нанотехнологій (СП2)
ПВ 14_3Обчислювальні задачі матеріалознавства