Контакти

Бобіна Марина Миколаївна


Ім’я: Бобіна Марина Миколаївна Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Теорія та практика термічної обробки вуглецевих та легованих сталей 2 – Леговані сталі (Лекц., лаб.), (гр. ФМ-71-2) 

E-mail: bobinamn@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:
https://intellect.kpi.ua/profile/bmm31

Публікації
ВИДАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З ГРИФОМ МОН УКРАЇНИ
2010-2011

Основи механіки руйнування// В.С.Майборода, М.М.Бобіна, Т.В.Лоскутова, Н.В.Мініцька українською мовою

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ
ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ
2010-2011

Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем. Бобіна М.М., Смокович І.Я., Соловар О.М., Лоскутова Т.В. Металознавство та обробка металів № 2 2011 с.31-36

2011-2012

А.Н.Соловар, М.Н.Бобина, В.С.Майборода., “ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МАГНИТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТАВ ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВЕ ВТ8″ // Металоведение и оброботка металов. 2012 рік №2. ст. 34-37″Азотирование циркония в закрытом реакционном пространстве” Бобина М.Н., Соловар А.Н., Хижняк В.Г., Наукові вісті НТУУ “КПІ” №1 2012р.Бобіна М.М, Смокович І.Я., Соловар О.М.., Лоскутова Т.В. Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом, вуглецем, киснем // Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 31 – 36Погребова И.С., Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Бобина М.М., Левашов С.С. Влияние активатора на структуру и свойства хромоалитированых покрытий на стали У8А // Научно-технический журнал Вопросы химии и химической технологи. – 2011. – №4(2) секция Проблемы современной єлектрохимии. – Днепропетровск. – С.132 – 134М.М. Бобіна, В.С. Майборода, , О.М.Соловар, О.Ю.Заболотна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ АКТИВАЦІЇ ПОВЕРХНІ НА ВЛАСТИВОСТІ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ Р6М5 ПІСЛЯ НІТРОЦЕМЕНТВЦІЇ “Наук.вісті ДДМА” м.Донецьк, №2

2012-2013

Соловар О.М., Бобіна М.М., Хижняк В.Г., “КАРБОНІТРАЦІЯ ЛОПАТОК КОМПРЕСОРІВ ГТД З ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ8 З ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВАЦІЄЮ ПОВЕРХНІ МАО.” Вісник СевНТУ №133 Серія “Механіка, енергетика, єкологія” 2012 р. с. 144-150Соловар О.М.. Бобіна М.М., Хижняк В.Г. “ЗНОСОСТІЙКІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ АЗОТУ НА СПЛАВІ ВТ9”, Проблеми тертя та зношування: Наук.-тех. зб. – К. 2013. – Вип. 60. – Ст. 30-36.

2013-2014

“Будова та абразивна зносостійкість азототитаноалітованих сталей та твердого сплаву ВК8” В.Г. Хижняк, М.В. Аршук, О.В. Хижняк, М.М. Бобіна, Т.В. Лоскутова

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД SKOPUS ТА ІН.
2011-2012

” SURFACE HARDENING OF ZIRCONIUM WITH NITROGEN AND CARBON”; O.M.Solovar, M.M.Bobin, V.H.Khyzhnyak. Материалы в 4-х томах, том 2, стр. 23-26. г. Варна, Болгария г. Варна, Болгария

ІНШИХ
2012-2013

До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та компьютерного конструювання матеріалів. Шоста міжнародна конференція студентів та аспірантів. Збірка тез доповідей. “Дифузійне насичення сплаву ВТ6 азотом” 2013 р. Ст. 18-19Соловар О.М., Бобіна М.М., “АЗОТУВАННЯ ТА НІТРОЦЕМЕНТАЦІЯ СПЛАВУ ВТ8 З ПОПЕРЕДНЬОЮ АКТИВАЦІЄЮ ПОВЕРХНІ” Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботі в екстремальних умовах 4”.Соловар О.М., Бобіна М.М., “ВПЛИВ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ НА НА ШОРСТКІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ ПОВЕРХНІ ПЕРА ЛОПАТОК ЗІ СПЛАВУ ВТ8І” Збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботі в екстремальних умовах 4”.

2013-2014

Соловар О.М., Бобіна М.М. та ін Азотированые титановых сплавов с предварительной активацией поверхности МАО/ Сб.”Материаловедение тугоплавких соединений”-К.-2014, С.81-84.

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2014-2015

В.Хижняк, М.Бобіна, О.Соловар Зносостійкі покриття на основі азоту та вуглецю на титановому сплаві ВТ6. Проблеми тертя та зношування №2(67) 2015, с.28-34В.Хижняк, М.Аршук, М.Бобіна, Т.Лоскутова Будова та абразивна зносостійкість азототитанованих ствлей та твердого сплаву ВК8. Проблеми тертя та зношування №4 (65) 2014 р. с.60-67.Хижняк В.Г. Будова та абразивна зносостійкість азототитаноалітованих сталей та твердого сплаву ВК8 / Хижняк В.Г., Аршук М.В., Хижняк О.В., Бобіна М.М., Лоскутова Т.В. // Проблеми тертя та зношування: наук.–техн. журнал / К.: НАУ, 2014. – №. 4(65). – С. 60-67.

ФАХОВИХ
2015-2016

Бібліографічний опис:Бобіна М.М., Петергеріна К.І., Бондаренко С.Ю. Комбіноване зміцнення інструменту з твердого сплаву//Спеціальна металургія вччора,сьогодні, завтра-2016-с.91-98; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2016-2017

Бібліографічний опис:Effekt of complex magnetic-abrasive and chemical-thermak treatment on VT9 alloy fatigue resistance// Maiboroda V, Solovar O. Bobina M outhe/ Strength of Materials, Vol/48, September, 2016, P.704-712; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейськаБібліографічний опис:Влияние комплексной магнытно-абразивной и химико-термической обработки на сопротивление усталости сплава ВТ9/В.С.Майборода, А.Н.Соловар, М.Н.Бобина др./ Проблемы прочности 2016 №5 с.138-147; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська

2018-2019

Бібліографічний опис:Protective properties of a new type coatings involving titanium, chromium, aluminum./TV Loskutova, VG Khyzhnyak, M M Bobina, NS Nikitina// Materials today: Proceedings. Volume 6, Issue 2,2019, Pages 201-210; ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
2016-2017

Бібліографічний опис:Зносостійкість хромоалітованого сплаву ВТ6/ Соловар О.М., Бобіна М.М., Р.Романішин-ст. Збірка “Матеріали для роботи в екстремальних умовах-6″ 12.2016 с.152-156; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентамиБібліографічний опис:Зносостійкість покриття на основі азоту та вуглецю на титановому сплаві ВТ6 / Соловар О.М., Бобіна М.М., Романішин Р. – ст. Збірка Матеріали для роботи в екстремальних умовах-6 12.2016 с.156-160; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентамиБібліографічний опис:Спосіб комбінованого зміцнення інструментального твердого сплаву Т15К6 / А.Б.Бобін, М.М.Бобіна, Е.В.Майстренко – ст. Збірка”Матеріали для роботи векстремальних умовах – 6” 03.12.2016; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентамиБібліографічний опис:Застосування комбінації методів МАО і наступного титанування / А.Б.Бобін, М.М.Бобіна, Д.П.Мельничук-ст., В.П.Мельничук-ст.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

ЗАКОРДОННИХ, КРІМ ТИХ ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2018-2019

Бібліографічний опис:Proceedings “Innovative Technologies in Science and Education E[periece” ; DOI – https://dx.doi.org/978-617-7433-64-3Бібліографічний опис:Proceedings “Innovative Technologies in Science and Education E[periece” ; “Способ нанесения диффузионных покрытий” Лоскутова Т.В., Хижняк В.Г., Бобина М.Н. и др.; DOI – https://dx.doi.org/978-617-7433-64-3; Мова публікації:українська