Контакти

Дипломні роботи 2017/2018_магістри


Магістри

Боришкевич Віталій Юрійович

“Комплексна електроіскрова та іонно-плазмова обробка cталі 40Х13.”

“Complex electric-spark alloying and ion plasma nitriding of AISI 420”

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Є.В.

Завантажити: українською англійською


Галкіна Анастасія Андріївна

“Пружні властивості монокристалів W та Mo в умовах зовнішніх впливів та легування за даними ультразвукових досліджень.”

“Elastic properties of W- and Mo- monocrystals depending on external influences and alloying according to ultrasonic examination”

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Є.В.

Завантажити: українською англійською


Гурська Вікторія Миколаївна

“Вплив рідинного середовища з порошковими включеннями на структуру та властивості Cr-Ti електроіскрових покриттів на сталі 40Х13.”

“The influence of the liquid media with powder inclusions on the structure and properties of Cr-Ti electric-spark coatings on the steel 40X13”

Науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Лобачова Г.Г.

Завантажити: українською англійською


Жабинська Олена Олексіївна

“Температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt(15нм)/Ag(х нм)/Fe(15нм).”

“Temperature intervals of phase transformations in Pt(15 nm)/Ag(хnm)/Fe(15 nm) thin films”

Науковий керівник: к.т.н. Владимирський І.А.

Завантажити: українською англійською


Кухарик Сергій Сергійович

“Синтез композиційних покриттів ультразвуковою ударною обробкою сплаву Д16.”

“Synthesis of composite coatings during ultrasonic impact treatment of 2024 alloy”

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Волошко С.М.

Завантажити: українською англійською


Макєєв Євген Володимирович

“Ab – initio моделювання атомної та електронної будови сплаву TiZrHfCoNiCu.”

“Ab – initio modeling of the atomic and electronic structure of the TiZrHfCoNiCu alloy”

Науковий керівник: к.п.н., доцент Холмська Г.Д.Завантажити:українською англійською


Мелашенко Костянтин Вадимович

“Вплив дробоструменевої та ударної обробки на структуру та властивості Cr-Ni електроіскрових покриттів на сталі 45.”

“The impact of shot blasting and shock treatment on the structure and properties of Cr-Ni electric spark coatings on steel mark 45”

Науковий керівник: к.т.н., ст. викладач Лобачова Г.Г.

Завантажити: українською англійською


Перваков Микола Олександрович

“Дефектно-градієнтно-індукований масоперенос у тонких шарах 3d-металів.”

“Defective-gradient-induced mass transfer in thin layers of 3d-metals”

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Волошко С.М.

Завантажити: українською англійською


Пефті Дмитро Володимирович

“Дифузійне формування структури і фазового складу в плівкових композиціях Pt/Tb/Fe.”

“Diffusion formation of structure and phase composition of Pt/Tb/Fe films”

Науковий керівник: к.т.н. Владимирський І.А.

Завантажити: українською англійською


Солдатенко Оксана Михайлівна

“Вплив швидкості руху крайових дислокацій на взаємодію з міжвузельними атомами в металах з кубічною граткою.”

“The influence of glide dislocation motion velocity on interaction with interstitial atoms in metals with cubic lattice”

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Є.В.

Завантажити: українською


Солдатенко Сергій Миколайович

“Визначення температурної стійкості та механічних властивостей срібних нанотрубок методом молекулярної динаміки.”

“The determination of temperature stability and mechanical properties of silver nanotubes by molecular Dynamics simulation”

Науковий керівник: к.т.н., доцент Іващенко Є.В.

Завантажити: українською англійською


Шкамарда Марія Василівна

“Процеси фазоутворення в нанорозмірних шарах Ta/Ni при відпалі у вакуумі.”

“Processes of phase formations in nanoscaled layers of Ta/Ni under the vacuum annealing”

Науковий керівник: доцент, к.т.н. Котенко І.Є.

Завантажити: українською англійською