Контакти

Доній Олександр Миколайович


Ім’я: Доній Олександр Миколайович Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Інформатика, обчислювальна техніка і програмування (Лекц.), (гр. ФК-01, ФН-01, ФМ-01, ФТ-01);
Комп’ютерне моделювання процесів формування структури металевих матеріалів (Лекц., лаб), (гр. ФТ-01мп,  ФТ-01мн);
Організація експерименту в матеріалознавстві (Лекц., лаб), (гр. ФТ-01мп, ФТ-01мн);
Інформатика (Лекц.), (гр. ФЛ-01, ФЛ-п01, ФС-01);

E-mail: dosha@iff.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:
Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ
МІЖНАРОДНИХ В УКРАЇНІ
2010-2011

Доній О.М., Котляр С.М., Фесенко М.А. Вплив бору на процес кристалізації, структуру і властивості високоміцного ливарного алюмінієвого сплаву A4М4,5Кд // Вісник донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць. – №3 (20)- 2010. – с.77 – 80.Доній О.М. Теоретичне визначення критичного розміру зародка при гомогенній кристалізації з використанням сінергетики // Металознавство та обробка металів. – №3 (55). – 2010. – с. 17 – 20.Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М. Механічні властивості ливарних сплавів системи Al-Mg після природного старіння // Наукові вісті НТУУ «КПІ».- 2010.- №2.- с. 115 – 118.Доній О.М. Імітаційне моделювання гомогенної та гетерогенної кристалізації Al та сплаву Al-Si // Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування. – 2011. – №61.- Том 2. – с. 72-78.Доній О.М., Ворон М.М., Ворон К.С. Критерии выбора легирующих элементов для титановых сплавов медицинского назначения // Вісник НТУУ «КПІ» Машинобудування. – 2011. – №61.- Том 1. – с. 204 – 207.Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М., Поляков І.А. Вплив домішкових та мікро легуючих компонентів на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМГ6Л // Вісник інженерної академії України. Випуск 1. – 2011. – с. 200 – 204.Доній О.М. Математичні моделі для розрахунків параметрів кристалізації та попередньої фільтрації кривої охолодження при комп’ютерному термічному аналізі // Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./ Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – с. 193 – 197.

2011-2012

Доній О.М. Система контролю і управління якістю ливарних розплавів на основі комп’ютерного термічного аналізу // VII Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». 3 – 10 июня 2011, г. Варна, Болгария. Материалы в трех томах. Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Дніпропетровськ, Варна. – Том III. – 2011. – С. 84 – 87.

ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ
2011-2012

Доній О.М. Математичні моделі твердіння сплавів з евтектикою для розрахунків параметрів кристалізації по кривій охолодження у комп’ютерному термічному аналізі // Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – С. 126-131.Доній О.М., Ворон М.М., Ворон К.С., Шпак Д.Е. Влияние легирующих элементов на механические свойства титановых сплавов для эндопротезирования // Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – С. 143 – 146.Доній О.М., Кулініч А.А., Морозова Г.О. Алгоритм оцінки ступеню модифікованості алюмінієвих ливарних сплавів з використанням комп’ютерного термічного аналізу // Металознавство та обробка металів. – №3 (59). – 2011. – С. 39 – 43.Доній О.М., Кулініч А.А., Морозова Г.О., Котляр С. М. Прогноз властивостей ливарних сплавів на основі алюмінію з допомогою комп’ютерного термічного аналізу // Вестник ДГМА. – № 4 (25). – 2011. с. – .Кулініч А.А., Доній О.М., Котляр С.М. Вплив параметрів кристалізації на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг10 // Вісник інженерної академії України. – Випуск №1. – 2012. с. 196 – 200.

2012-2013

Имитационное моделированиекристаллизации металлов м его особенности//Вісник СевНТУ. Вип. 110: Механіка, енергетика, екологія.- 2012.-С. 165-173.

ІНШИХ
2012-2013

Імітаційна модель кристалізації сплаву Al-Si//МНТК Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 4.-ІФФ НТУУ”КПІ”.- 2012. – С.225-229.

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2013-2014

Доний А.Н. Критический радиус зародыша твердой фазы при гомогенной кристаллизации металлов //Вісник СевНТУ.- Серія Механіка,енергетика, екологія. – Севастополь. – 2о13. – С.230 – 234.

2014-2015

Доний А.Н. Физические принципы построения имитационной модели кристаллизации // Вісник СевНТУ. Вип. 148: Механіка, енергетика, екологія: зб. наук. пр./Редкол.: О.І.Бохонський (відп. ред.) та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2014. – С. 112 – 116.

ЗАКОРДОННИХ
2013-2014

VoronM., Doniy A. Structure and properties management of cast ?-titanium alloys, produced by electron beam skull melting with electromagnetic stirring //Electrotechnica and Electronicf.-№5-6.-2014.P. 144-149Доній О.М. Термошумовий вимірювач температури для системи управління якістю ливарних розплавів на основі термічного аналізу // Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Дніпропетровськ, Варна. – Том III. – 2013. – С. 463 – 465.

ЗАКОРДОННИХ, КРІМ ТИХ ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД
2017-2018

Бібліографічний опис:Donii O., Kulinich A., Khristenko V. Computer system for the predicting the structure and properties of cast metal products // International scientific journaj Mathematical Modeling, 2017.- P.180 – 183.Бібліографічний опис:Donii O. Modeling of metal crystallization by means of celluar automation // Materials science. Non-equilbrium phase transformations. – 4. – 2017. – P. 150 – 153.; Мова публікації:західноєвропейськаБібліографічний опис:Donii O., Pisanko V., Kulinich A., Kotliar S. Simulation modeling of auditory function // International scientific journaj Mathematical Modeling, 2017.- P.117 – 120.

2018-2019

Бібліографічний опис:Donii O., Khristenko V., Kotliar S., Omelko L. Mathematical models of calculation of parameters of crystallization of binary alloys by means of computer thermal analysis// International scientific journaj Mathematical Modeling, 2018.- P.99 – 101.; Мова публікації:західноєвропейська

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
2018-2019

Бібліографічний опис:Кулинич А.А., Доний А.Н., Христенко В.В. Моделирование влияния параметров структуры на механические свойства сплава АМг6л// Процессы литья. – №1. – 2018. – С. 42-48.; Мова публікації:українська