Контакти

Дудка Олександр Іванович


Ім’я: Дудка Олександр Іванович Сторінка викладача

Посада: заступник завідувача кафедри, доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Термічна обробка (Лекц., лаб), (гр. ФМ-81, ФН-81, ФК-81, ФМ-п91);
Фізичні властивості М та КМ (Лекц., Прак.), (гр. ВЛ-82, ВЛ-83);
Металознавство, додаткові розділи  (Лекц.), (гр. ФМ-81-2);

E-mail: adudka@bigmir.net

Phone: +38 (044) 204-83-49


Список публікацій:

Підручники:


Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

Вісник НТУУ “КПІ” серія Машинобудування, №61, т.1 Вплив швидкості нагрівання на структуру та механічні властивості деформованого сплаву ЭИ 828-ВД Більченко О.В., Дудка О.І., Любомський О.В.Криклива І.Ю., Дудка О.І., Хальмайер М. Сплави системи Mo-Si-B. Фізика і хімія твердого тіла, №2, 2011

2012-2013

Моделювання процесу різання сучасними матеріалами інструментального призначення на основі спрямовано-армованої боридної керамікиАзотована сталь Н17МТ2 – ефективний матеріал для інструментальної оснастки

2013-2014

Моделювання процесу різання сучасними матеріалами інструментального призначення

МІЖНАРОДНИХ В УКРАЇНІ
2011-2012

І.Ю. Троснікова1, О.І. Дудка1, Хальмаер Мартін2 Сплави системи Mo-Si-B 1НТУУ «КПІ», пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна, тел. 4549904, e-mail:irina2510@ukr.net 2Дармштадтський Технічний Університет, Kароліненплац, 5, Дармштадт, 64289, Німеччина, тел. 49 6151 16 4122, e–mail: vp.mh@tu-darmstadt.de У роботі досліджено вплив кінетичних параметрів на мікроструктуру, фазовий склад та мікротвердість композитів системи Mo-Si-B, побудовано діаграму стану квазібінарної системи MoSi2-MoB2. КлючоУДК 699.018.25:621.785.53 А.В. Бильченко, доцент, к.техн. наук В.Г. Горбач, професор, д.техн.наук А.И. Дудка, доцент, к.техн. наук А.В. Любомский, студент Национальный технический университет Украины «КПИ», инженерно-физический факультет, пр-т Победы, 37, корп.9, г. Киев, Украина, 03056 E-mail: adudka@bigmir.net ТЕРМОСТОЙКОСТЬ АЗОТИРОВАННОЙ СТАЛИ Н26Ю3ТБ Исследовано влияние исходной структуры стали Н26Ю3ТБ на стро¬ение, основные параметры и термостойкость азотированных слоев. С учетом


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

2015-2016

Бібліографічний опис:Захисні титаноалітовані покриття на сталі 40Х13 Журнал Physics and chemistry of solid state, v.16, №3 (2015) P.593-598

ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ
2016-2017

Бібліографічний опис:Фізика і хімія твердого тіла, т.16, №3, 2015, с.501-505 Вплив механоактивації сумішей нанопорошків SiO2-Al2O3 на їх морфологію та енергетичний розподіл валентних електронів.; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:Фізична інженерія поверхні. т.13, №3, 2015. Енергетичний перерозподіл валентних електронів сумішей Al2O3+TiO2 з різним вмістом компонентів внаслідок механоактивації; Мова публікації:українськаБібліографічний опис:Электронная микроскопия и прочность материалов.Вып.22, 2016, Киев, Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Особливості модифікації приповерхневого шару вуглецевих сталей імпульсним лазером; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами