Контакти

Іващенко Євген Вадимович


Ім’я: Іващенко Євген Вадимович  Сторінка викладача

Посада:  доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів», тема: «Формирование диффузионной зоны при насыщении углеродом и азотом сплавов железа с титаном и хромом»

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Дисципліни:

– «Методи структурного аналізу»,

– «Діагностика та дефектоскопія»,

– «Фізика конденсованого стану»,

– «Неруйнівний контроль ливарних виробів»,

– «Біомедичне матеріалознавство»,

– «Рентгеноструктурний аналіз сплавів після хіміко-термічної обробки»,

– «Структурна діагностика -1»,

– «Структурна діагностика -2».

E-mail: ivashchenko@kpm.kpi.ua, ivashchenkoe@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-97-74, +38 (096) 875-57-78

Є керівником  ініціативної теми РК №  0118U004746 “Створення функціональних покриттів на сталях комбінованими методами з використанням імпульсних концентрованих потоків енергії”

Відповідальний за радіаційну безпеку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Режисер Естрадного театру аматорів «ЕТА» Центра культури і мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського


Список публікацій:

Монографії:


Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • Іващенко Є.В. Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичу вальних середовищах / Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.А. Шаповалова, К.Є. Ігнасюк // Проблеми тертя та зношування – 2016. – № 2(71). – 2016. – с.62 – 66.
  • Лобачова Г.Г. Формування функціональних Cr-Zr та Cr-Ti електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3 / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, С.С. Мороз // Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 3.  – С. 53 – 58.
  • Лобачова Г.Г. Поверхневе зміцнення сталі Ст.3 шляхом створення багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та графіту / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, К.Є. Ігнасюк // Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 4.  – С. 7 – 11.
  • Сидоренко С.І. Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу / С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Франчік. // Проблеми тертя та зношування. – 2014. – №3. – С. 105 – 109.
  • Сидоренко С.І. Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками / Сидоренко С.І., Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова.  // Металознавство та обробка металів. – 2014. – №3. – С. 22–25.
  • Сидоренко С.І. Створення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу / С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк // Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки і нових технологій. Кременчук. – 2013. – №3-4. – с. 3 – 7.
  • Франчік Н.В. Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці / Н.В. Франчік, С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко //  Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 36 – 39.
  • Лобачова Г.Г. Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Ю.М. Гаврилюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – 3. – №1. – С. 86 – 90.

  • Храновська К.М. Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах / К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. // Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 30–32.

Патенти: