Контакти

Карпець Мирослав Васильович


Ім’я: Карпець Мирослав Васильович Сторінка викладача

Посада: В.о. завідувача кафедри, професор

Звання: професор

Ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Викладає в осінньому семестрі 2020/2021:

Нові матеріали та методи досліджень (Лекц., Лаб.), (гр. ФТ-01мп, ФТ-01мн);
Методи дослідження металів та сплавів (Лекц., Лаб.), (гр. ФТ-81ф, ФК-81ф);
Фізика нанорозмірних матеріалів (Лекц., Прак.), (гр. ФТ-91мн);

E-mail: mkarpets@ukr.net

Phone: +38 (044) 204-95-45


Список публікацій:
http://intellect.mto.kpi.ua/profile/kmv116

ПУБЛІКАЦІЇ СТАТТІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ

ВІТЧИЗНЯНИХ ФАХОВИХ

2010-2011

К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний, М. В. Карпець. Особливості формування наночастинок при електроіскровій обробці заліза // Металознавство та обробка металів. – 2010.– № 4. – С. 31-35.

131. К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний*, М. В. Карпець. Получение и применение наночастиц, содержащих медь и серебро. // Труды ИПМ НАНУ. Серия: „Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия”. ? Электрические контакты и электроды. ? Киев: ИПМ НАНУ, – 2010, ? С. 232-243.

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лоскутова Т.В., Карпець М.В. Дифузыйны покриття за участю титану і алюмінію на азотованій сталі 12Х18Н10Т. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”.– 2011.– № 1. – С. 118-123.

2011-2012

Структура и фазовые превращения наночастиц, полученых электроискровой обработкой гранул железа/ Е.Г.Афтандилянц, Я.В.Зауличный, М.В.Карпец. Сб.”Электрические контакты и электроды” ИПМ НАНУ Киев 2012 с,125-140

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Костенко О.Д., Карпець М.В., Калашніков Г.Ю. Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування //Проблеми тертя та зношування: наук. – техн. зб./ К.: НАУ, 2011. – Вип. 56. – С. 196 – 205

Аршук М.В., Микитчик А.В., Хижняк В.Г., Карпец М.В. Титаноалюминидные покрытия на стали 12Х18Н10Т с барьерным слоем нитрида титана //Современная Электрометаллургия К.: МА «Сварка», 2011. – № 2 (103). – С. 50 – 55

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Карпець М.В. Дифузійне хромоалітування сталі 12Х18Н10Т з попередньонанесеним шаром нітриду титану //Металознавство та обробка металів – К.: 2011. – № 4 (60). – С. 20 – 24

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Карпець М.В. Фізико – хімічні умови отримання та будова хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т //Фізика і хімія твердого тіла Івано – Франківськ: 2011. – № 3. – Том 12. – С. 757 – 761

2013-2014

М.В. Карпець, О.М. Мисливченко, О.С. Макаренко, М.О. Крапівка, В.Ф. Горбань, А.В. Самелюк. Властивості багатокомпонентного високоентропійного сплаву AlCrFeCoNi легованного міддюю. / «Проблеми тертя та зношування». №2 за 2014 Ст 103-111

М.В. Карпець, О.С. Макаренко, О.М. Мисливченко, В.Ф. Горбань. Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = ?0; 0,5; 1; 2; 3). / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. № 2, 2014, с. 46-52.

2014-2015

Влияние содержания Ni на износостойкость литого высокоэнтропийного сплава VCrMnFeCoNiх / [М. В. Карпец, В. Ф. Горбань, А. Н. Мысливченко и др. ]. // Современная электрометаллургия. – 2015. – №1. – С. 56–60.

Вплив пластичної деформації на фазовий склад, текстуру та механічні властивості високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu / [М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, М. О. Крапівка та ін.]. // Надтверді матеріали. – 2015. – №1. – С. 30–36.

Высокотемпературное дифрактометрическое исследование особенностей окисления сплава FeCoNiMnCr /[Карпець М.В., Макаренко Е.С., Мысливченко А.Н. Крапивка Н.А., Горбань В.Ф] // Металлофизика и новейшие технологии –2014. –Т.36. – № 6. – С. 829–840.

ЗАКОРДОННИХ

2013-2014

В.Ф. Горбань, В.А. Назаренко, Н.И. Даниленко, М.В.Карпец, Н.А. Крапивка, С.А.Фирстов, Е.С. Макаренко. Влияние деформирования на фазовый состав и физико-механические свойства высокоэнтропийных сплавов. / Деформация и разрушение материалов. №9, 2013. – с. 2-6.

2014-2015

Influence of the substrate choice on the L10 phase formation of post-annealed Pt/Fe and Pt/Ag/Fe thin films / [Vladymyrskyi I.A. Katona G.L., Beke D.L., Sidorenko S.I.,Karpets M.V., Makogon I.M.] // Journal of Applied Physics. – 2014. – № 116 (4). pp. 562-569.

2015-2016

Бібліографічний опис:V. F. Gorban’, M. V. Karpets, Ye. S. Makarenkoa, *, A. D. Kostenko, and N. I. Danylenko. // Friction of High Entropy Fe25Cr20Ni20Mn15Co10Al10 Alloy for 65G Steel. – Journal of Friction and Wear, 2015, Vol. 36, No. 4, pp. 342–345.; у співавторстві зі студентами

ЩО ВИХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

2014-2015

Особенности фазообразования и формирования структуры в высокоэнтропийных сплавах системы AlCrFeCoNiCux (х = 0; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0) / [Н. А. Крапивка, С. А. Фирстов, М. В. Карпец, О.Н. Мыслывченко и др.]. // Физика металлов и металловедение. – 2015. – №5. – С. 496–504.

Influence of Deformation on the Structure and the Mechanical Properties of a High-Entropy Alloy Fe25Cr20Ni20Co10Mn15Al10 / [B.F. Gorban’, M.V. Karpets, V.A. Nazarenko, N.I. Danilenko, N.A. Krapivka, S.A. Firstov, E.S. Makarenko // Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2014, No. 10, pp. 773–777

ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ БД

2015-2016

Бібліографічний опис:Карпець М.В. Вплив нікелю на структуру та фазовий склад високоентропійного сплаву VCrMnFeCoNiх / [М. В. Карпець, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко та ін.]. // Надтверді матеріали. – 2015. – №3. – С. 52–60.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:Карпец М.В. Механічні властивості та особливості формування фаз в високоентропійних сплавах системи CrFeNiCuCoAlх / М. В. Карпец, О. М. Мисливченко, О. С. Макаренко, В. Ф. Горбань, М. О. Крапівка // Порошкова металургія. – 2015. – №5/6. – С. 116–126.; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

2016-2017

Бібліографічний опис:Влияние температуры на характеристики износа высокоэнтропийных сплавов / Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Карпец М.В., Костенко А.Д., Самелюк А.Н., Канцыр Е.В., Трение и износ. – 2017. – Т. 38. – №4. – С. 217-222 ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:Получение и физико-механические свойства высокоэнтропийного карбида на основе эквиатомного сплава TiZrHfVNbTa / Горбань В.Ф., Андреев А.А., Чикрыжов А.М., Карпец М.В., Доломанов А.В., Островерх А.А., Канцыр Е.В., Сверхтвердые материалы. – 2017. – №3. – С. 24-31 ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:Structure and Properties of MgB2 Bulks, Thin Films, and Wires / Prikhna, T.A., Kovylaev, V.V., Karpets, M.V., Shaternik, V.E., Shaternik, A.V., IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 27, Issue 4. – June 2017. – art. no. 7779089 ; Наукометричні БД:Scopus; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:The Role of Stoichiometry in Contact Interaction of Zirconia with Metal Melts / Durov, A.V., Sydorenko, T.V., Kostyuk, B.D., Naidich, Y.V., Karpets M.V. , Powder Metallurgy and Metal Ceramics Vol. 55, Issue 9-10. – 1 January 2017. – P. 612-616 ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:High-Temperature Phase Transformations in Multicomponent FeCoCrNiVAl Alloy / Karpets, M.V., Makarenko, E.S., Gorban’, V.F., Krapivka, M.O., Powder Metallurgy and Metal Ceramics Vol. 55, Issue 5-6. – 1 September 2016. – P. 361-368 ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:Tl10Hg3Cl16: Single crystal growth, electronic structure and piezoelectric properties/ Karpets M.V., Khyzhun, O.Y., Piasecki, M., Kityk, I.V., Luzhnyi, I., Journal of Solid State Chemistry Vol. 242. – 1 October 2016. – P. 193-198 ; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська; у співавторстві зі студентами

2017-2018

Бібліографічний опис:TA Prikhna, PP Barvitskyi, SN Dub, VB Muratov, MV Karpets, … Structure and properties of hot-pressed materials based on AlB12C2. // Journal of Superhard Materials 39 (3), 216-219. -2017.; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:TA Prikhna, M Eisterer, AV Kozyrev, MV Karpets, W Goldacker. Structure and Properties of MgB2: Effect of Ti-O and TiC Additions. // IEEE Transactions on Applied Superconductivity 28 (4), 1-5. -2018.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська

Бібліографічний опис:AA Andreev, LR Shaginyan, SA Firstov, MV Karpets, NI Danilenko. High-Entropy Coatings—Structure and Properties. // Journal of Superhard Materials 40 (2), 88-101. -2018.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:VF Gorban, AO Andreev, MV Karpets, VA Stolbovoy, OV Kanzir. Structural State and Properties of Nitride Coatings Based on the Highly Entropic Alloy Ti30Zr25Nb20Hf15Ta10Y5. // Journal of Superhard Materials 40 (1), 21-25. -2018.; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:AO Andreev, MV Karpets, VA Stolbovoy, OV Kanzir, OA Rokitska. Structural State and Properties of Nitride Coatings Based on the Highly Entropic Alloy Ti 30 Zr 25 Nb 20 Hf 15 Ta 10 Y 5. // Journal of Superhard Materials 40 (1), 21-25. – 2018.; Наукометричні БД:Web of Sciense; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:MO Krapivka, OM Myslyvchenko, MV Karpets. Base Alloy Concept in the Development of High-Entropy Materials. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics 56 (9-10), 589-598. – 2018.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:O Ivanova, O Shcheretsky, Y Podrezov, M Karpets. Young’s modulus and damping capacity of Ti3Sn intermetallic compound with 1 at% and 3 at% of Zr and Al additions. // Materials Science and Engineering: A 683, 252-255, -2017.; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська

2018-2019

Бібліографічний опис:TA Prikhna, M Eisterer, M Rindfleisch, M Ortino, AV Kozyrev, AV Shaternik, MV Karpets. MgB2 Wires and Bulks With High Superconducting Performance. // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2019, 29 (5), 1-5; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська

Бібліографічний опис:Lightweight ceramics based on aluminum dodecaboride, boron carbide and self-bonded silicon carbide. TA Prikhna, PP Barvitskyi, AV Maznaya, VB Muratov, MV Karpets, LN Devin //Ceramics International. – 2019, 45 (7), 9580-9588; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська

Бібліографічний опис:SA Firstov, VF Gorban, MV Karpets, MO Krapivka, OA Rokytska. The Effect of Composition on the Formation of a BCC Approximant in Ti–Cr–Al–Si–O Alloys // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2019, 57 (11-12), 731-739; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:Contact and Capillary Processes in Systems Promising for Brazing: Eutectic Melts of Niobium with Cobalt, Nickel, and Iron–Nonmetallic Al2O3–SiO2 and AlN–TiN. / VS Zhuravlev, TV Sydorenko, MV Karpets, OY Koval. // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2019, 57 (9-10), 573-581; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська

Бібліографічний опис:Formation and Physicochemical Properties of High Entropy Oxide Based on Equiatomic Alloy CrFeCoNiMn. / AA Andreev, AM Chikryzhov, MV Karpets, NA Krapivka, AV Dolomanov. // Journal of Superhard Materials. – 2019, 41 (1), 38-42; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська

Бібліографічний опис:Manufacturing, Structure, Properties of MgB2-Based Materials. / T Prikhna, M Eisterer, M Rindfleisch, SS Ponomaryov, M Tomsic, M Karpets. // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, – 2019, 1-6; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська

Бібліографічний опис:Features of the Interaction and Phase Formation in the WC–Fe2O3–C System When Heated in Vacuum and in Argon. / AV Laptiev, OM Myslyvchenko, OI Tolochyn, MV Karpets, LM Kuzmenko. // Journal of Superhard Materials. -2018, 40 (4), 243-253; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:українська; у співавторстві зі студентами

Бібліографічний опис:Correlations Between Superconducting Characteristics and Structure of MgB2-Based Materials, ab-Initio Modeling. / TA Prikhna, M Eisterer, M Rindfleisch, VV Romaka, M Tomsic, M Karpets. // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2018, 29 (3), 1-7; Наукометричні БД:Scopus; Мова публікації:західноєвропейська