Контакти

Конорев Сергій Ігоревич


Ім’я: Конорев Сергій Ігоревич  Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри, вчений секретар

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство та термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Структурно-фазові перетворення на межах розділу в нанорозмірних функціональних композиціях “графен-метал” та “метал-кремній”», 2021 р.

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Завантажити автореферат

Дисципліни: 

– Інформатика, обчислювальна техніка та числові методи

– Основи комп’ютерного матеріалознавства

– Моделювання дефектів в кристалах

– Матеріалознавчі бази даних

– Програмне забезпечення для розв’язку проблем матеріалів

E-mail: konorev@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

  • С. М. Волошко, Ю. М. Макогон, С. І. Сидоренко, С.І. Конорев Структурно-концентраційні неоднорідності при формуванні силіцидних фаз в плівковій системі Ti(5нм)/Ni(24нм)/Si(001) / Металлофизика и новейшие технологии – 2007, №10. (Q3)
  • С.М. Волошко, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко,  О.П. Павлова,  В.Г. Костюченко, С.О. Замулко, С.І. Конорев, А.В. Могилатенко, Г. Беддіс Реакційна дифузія, структурні та фазові перетворення, концентраційні неоднорідності в наноплівках Тi(30нм)/Si (111) при термічному впливі / Металлофизика и новейшие технологии – 2007, №9. С. (Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

  • С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, О.П. Павлова,  С.І. Конорев Дифузійний ріст включень силіцидної фази Mn4Si7 циліндричної форми в тонкоплівковій системі Mn-Si / Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2010. – №2.

  • Сидоренко C.И. Обобщенный алгоритм инженерного «конструирования» материалов / С.И. Сидоренко, С.А. Замулко, С.И. Конорев // Электронное моделирование. – 2014. – №4. – С. 25-32.

Посібники:


Патенти: