Контакти

Лобачова Галина Геннадіївна


Ім’я: Лобачова Галина Геннадіївна  Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство та термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою»

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Google Scholar

Дисципліни:

– Фізичні та структурні методи дослідження

– Методи дослідження властивостей матеріалів (лаб.)

– Методи рентгенографії (лаб.)

– Основи техніки експериментальних досліджень (лаб.)

– Фізика конденсованого стану (практ.)

E-mail: galyna@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Охоронні документи:

 1. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Вплив хімічного складу комплексного насичувального середовища на формування структури в об’ємі приповерхневого шару сплавів заліза в процесі електроіскрового легування // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру № 56620 від 24.09.2014 р.
 2. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Закономірності керованого формування структурно-фазових станів в приповерхневих шарах сплавів заліза за умов електроіскрового легування перехідними металами (Zr, Ti, Cr) у насичувальних середовищах з елементами проникнення (C, N) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру № 56619 від 24.09.2014 р. 

Статті:

 1. С.І. Сидоренко,  Є.В. Іващенко, В.Ф. Мазанко, Г.Г. Лобачова. Структура та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з титаном після комбінованого постадійного насичення азотом та вуглецем // Металознавство та обробка металів. – 2004. – № 3. – С. 27 – 32.
 2. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova. Diffusion saturation of Fe alloys by nitrogen and carbon during the process of combined stage-by-stage chemical heat treatment // Вісник Черкаського національного університету. – 2007. – Випуск 117. Серія “Фізико-математичні науки”. – С. 77 – 80.
 3. S.I. Sidorenko, E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, V.F. Mazanko. The influence of Ti and Zr on isotope’s 63Ni diffusion in the iron surface layer at Electric-spark alloying in carbon containing environment // Defect and Diffusion Forum Vol.277 (2008) pp. 87 – 90.
 4. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Формування зміцнених поверхневих шарів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням // Проблеми тертя та зношування. – 2009. – Вип. 52. – С. 210 – 215.
 5. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці, поєднаній з електроіскровим легуванням // Металознавство та обробка металів. – 2010. – № 1. – С. 39 – 42.
 6. К.М. Храновська, В.Ф. Мазанко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Вплив  середовища  легування  та  додаткового азотування на  мікротвердість, структуру  та  фазовий склад залізної  підкладинки // Фізична інженерія поверхні. – 2010. – Т. 8, № 4. – С. 371 – 375.
 7. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Л.Ф. Яценко, В.Ф. Мазанко. Вплив хромового аноду на формування поверхневих шарів сплавів Fe-Cr при електроіскровому легуванні // Вісник українського матеріалознавчого товариства. – 2010. – Вип. 3. – С. 16 – 22.
 8. Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Ю.М. Гаврилюк. Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 3 (68), част. 1. – С. 86 – 90.
 9. К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах // Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 30–32.
 10. І. Smolina, N. Franchik, G. Lobachova. The influence condition of electro-spark alloying by Al and sequent laser treatment on surface layer of steel GradeB A284 // Journal “Challenges of modern technology”, Vol. 2 (No 3), July-September 2011, p. 25-28, ISSN 2082-2863.
 11. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк. Створення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу // Нові технології. Науковий вісник Ін-ту економіки і нових технологій. Кременчук: – 2013. – № 3 – 4 (41-42). –  С. 3 – 7.
 12. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Франчік. Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу // Проблеми тертя та зношування. – № 3(64), – 2014. – С. 105 – 109.
 13. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками // Металознавство та обробка металів. – № 3, – 2014. – С. 27 – 34. 

Тези:

 1. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачёва, В.Ф. Мазанко, Д.В. Миронов, Е.Н. Храновская.  Формирование и свойства поверхностного слоя при сочетании процессов азотирования и электроискрового легирования титаном, хромом сплавов железа // Сборник докладов 6-ой Международной конференции “Взаимодействие излучений с твердым телом” (ВИТТ-2005), Минск, Беларусь, 28-30 сентября 2005. С.430 – 432.
 2. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Радіографічне дослідження перерозподілу ізотопу 63Nі в поверхневому шарі після електроіскрового легування у вугленасичуючому середовищі // Збірник тез конференції молодих вчених «Новітні матеріали та технології», 16-17 листопада 2006 р., Київ. С. 36.
 3. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Вплив режимів електроіскрового легування хромом, титаном, цирконієм на структуру та властивості поверхневих шарів на залізі // Збірник тез конференції молодих вчених «Новітні матеріали та технології», 16-17 листопада 2006 р., Київ. С. 119.
 4. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, А.А. Стадник, А.І. Фаустова. Особливості будови дифузійної зони при іонно-плазмовому насиченні азотом та вуглецем сплавів заліза при_змінних параметрах процесу // Збірник тез конференції молодих вчених «Новітні матеріали та технології», 16-17 листопада 2006 р., Київ. С. 126.
 5. S.I. Sidorenko, E.V. Ivaschenko, G.G. Lobachova. Diffusion of nitrogen and carbon in the process of combined stage-by-stage thermal-chemical treatment with changed parameters of process // 4-th international workshop “Diffusion and Diffusional phase transformations in alloys DIFTRANS-2007”, 16-21 July 2007, Uman, Cherkasy region, Ukraine. P. 152 – 153.
 6. S.I.Sidorenko, E.V.Ivaschenko, G.G. Lobachova, V.F. Mazanko. Diffusive redistribution of Ti, Zr and Cr at the electro-sparking alloying // 4-th international workshop “Diffusion and Diffusional phase transformations in alloys DIFTRANS-2007”, 16-21 July 2007, Uman, Cherkasy region, Ukraine. P. 146-147.
 7. Сидоренко С.И., Иващенко Е.В.,  Лобачёва Г.Г., Марченко Н.В. Электронно-микроскопическое исследование зоны термического воздействия после лазерной обработки сплавов железа в азот- и углерод содержащей атмосфере // Тезисы международной конференции «HighMatTech»,  15-19 октября 2007, г. Киев, Украина. С. 181.
 8. Іващенко Е.В., Лобачова Г.Г., Марченко Н.В. Лазерна хіміко-термічна обробка сплаву заліза з використанням твердих обмазок в рідкому вугленасичуючому середовищі // Тези міжнародної конференції студентів та аспірантів «До нових технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень. 2007 – сучасні технології в фізичному матеріалознавстві», 24-26 квітня 2007 р. Київ, Україна. С. 24.
 9. Іващенко Е.В., Лобачова Г.Г., Марченко Н.В. Формування структури поверхневого шару заліза при електроіскровому легуванні Zr, Ti, Cr у вугленасичуючому середовищі // Тези конференції «Нанорозмірні системи. Будова –властивості – технології», 21-23 листопада 2007 р. Київ, Україна. С. 407.
 10. Іващенко Е.В., Лобачова Г.Г., Марченко Н.В., Стадник А.А. Нанесення покриттів на основі TiN та TiC на залізі методом імпульсної лазерної обробки // Тези конференції «Нанорозмірні системи. Будова –властивості – технології», 21-23 листопада 2007 р. Київ, Україна. С. 405.
 11. Іващенко Е.В., Лобачова Г.Г. Формування легованого шару заліза високо енергетичною хіміко-термічною обробкою // Тези міжнародної конференції студентів та аспірантів «До нових технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень», 11-13 грудня 2007, Київ, Україна. С.76-77.
 12. Іващенко Є.В., Лобачова Г.Г., Яценко Л.Ф. Структура та мікротвердість легованих шарів Fe та Ст.3 після електроіскрового легування Ti, Zr та Cr // Тези міжнародної конференції студентів та аспірантів «До нових технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень», 11-13 грудня 2007, Київ, Україна. С.39-40.
 13. Іващенко Є.В., Лобачова Г.Г., Стадник А.А., Марченко Н.В., Ходаківський А.С. Дослідження мікроструктури та мікротвердості поверхневих шарів сталі 20 та У8 після лазерної обробки // Тези міжнародної конференції студентів та аспірантів «До нових технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень», 11-13 грудня 2007, Київ, Україна. С.41-42.
 14. Іващенко Є.В., Лобачова Г.Г., Марченко Н.В. Хіміко-термічна обробка сплавів заліза під дією лазерного випромінювання // Тези міжнародної конференції студентів та аспірантів «До нових технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень», 11-13 грудня 2007, Київ, Україна. С.72-73.
 15. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Структура и свойства покрытий, полученных методом электроискрового легирования железа титаном и хромом в насыщающих середах // Тези доповідей п’ятої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 вересня 2008 р., Жуковка, АР Крим, Україна. С. 211.
 16. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачёва, А.А. Стадник. Структура и свойства поверхностных слоев, полученных методом ионно-плазменной обработки при переменных параметрах процесса // Тези доповідей п’ятої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 22-26 вересня 2008 р., Жуковка, АР Крим, Україна. С. 218.
 17. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Зміна структури та властивостей поверхні заліза після електроіскрового легування // Збірник тез міжнародної нференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С. 247.
 18. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Комбінована постадійна обробка вуглецем та азотом сплавів заліза з титаном // Збірник тез міжнародної конференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С. 249.
 19. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Стадник А.А. Дослідження структури та властивостей поверхневих шарів, отриманих методом іонно-плазмової обробки при змінних параметрах процесу // Збірник тез міжнародної конференції «Современные проблемы физики металлов», 7-9 жовтня 2008 р., Київ, Україна. С. 248.
 20. Є.В Іващенко,  Г.Г. Лобачова, Н.В. Марченко, А.А. Стадник. Отримання багатошарових покриттів на залізі методом електроіскрового легування // Тези міжнародної конференції «Сварка и родственные технологии в третье тысячелетие», 24-26 листопада 2008 р., Київ, Україна. С. 203.
 21. Є.В Іващенко, Н.В. Марченко, Г.Г. Лобачова, А.А. Стадник. Створення покриттів на основі TiN та TiC, отриманих методом імпульсної лазерної обробки // Тези міжнародної конференції «Сварка и родственные технологии в третье тысячелетие»,  24-26 листопада 2008 р., Київ, Україна. С. 203.
 22. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, L.F. Yatsenko. Forming of alloyed layers on iron by method of Electric-spark alloying // Abstracts of third international students and post-graduates conference “To high technologies on the base of advanced physical materials science research and computer modeling”, 30 Sept.-5 Oct. 2008, Kyiv, Ukraine. P. 19.
 23. G.G. Lobachova, L.F. Yatsenko. Influence of electro-sparking alloying on the diffusive redistribution of  Ti, Zr  and Cr // Abstracts of 4th International  PhD Students and Young Scientists Conference  “Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”, 21 – 23 September 2009, Warsaw, Poland. P. 40.
 24. E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova. Multilayer coatings formation on Fe by Electric-spark alloying // Abstracts of 4th International  PhD Students and Young Scientists Conference  “Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”, 21 – 23 September 2009, Warsaw, Poland. P. 43.
 25. С.И. Сидоренко, Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачёва. Формирование структуры и фазового состава поверхностного слоя при термомеханическом воздействии в процессе электроискрового легирования // Тезисы докладов «Бернштейновские чтения по термомеханической обработке металлических материалов», Россия, Москва, 27 – 29 октября 2009. С. 66.
 26. Г.Г. Лобачова, Л.Ф. Яценко, Є.В. Іващенко. Вплив електроіскрового легування на особливості формування покриттів на сплавах заліза перехідними металами (Ti, Cr, Zr) // Тези четвертої міжнародної конференції студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 15 – 18 грудня 2009 р. Київ, Україна. С. 30.
 27. Г.Г. Лобачова, А.І. Данілішин. Іонне азотування сплавів заліза при зміні температури процесу // Тези четвертої міжнародної конференції студентів та аспірантів «До високих технологій на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів»,  15 – 18 грудня 2009 р., Київ, Україна. С. 69.
 28. I.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, V.F. Mazanko, I.L. Oborskiy. The structure and properties of surface layers on Fe-Cr alloys by Electric-spark alloying by Cr-anode // 8th International symposium Insycont’10 “Energy and environmental aspects of tribology”, July 7 – 9, 2010, Cracow, Poland. P. 38 – 42.
 29. Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Хіміко-термічна обробка заліза з попереднім електроіскровим легуванням // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні аспекти металознавства та термічної обробки металів», 9-10 вересня 2010 р., м. Маріуполь, Україна. С.110 – 113.
 30. Е.В. Иващенко, Г.Г. Лобачёва, В.Ф. Мазанко, Л.Ф. Яценко. Формирование хромовых электроискровых покрытий на сплавах Fe-Cr // Тези доповідей шостої міжнародної конференції «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», 20-24 вересня 2010 р., Велика Ялта, Понізовка, АР Крим, Україна. С. 213.
 31. Іващенко Є.В, Лобачова Г.Г. Електроіскрове легування сталі Ст.3 перехідними металами у насичувальному середовищі з порошковими компонентами // Тези міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 3”, м. Київ, Україна, 28-29 грудня 2010 р. –  С. 22 – 23.
 32. Г.Г. Лобачова, О.С. Рачок. Двостадійна зміна насичувального середовища в процесі електроіскрового легування сталі Ст.3 // Тези ІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «СММТ-2011», 16-18 листопада 2011 р., Київ Україна. – С.¬¬ 268.
 33. Г.Г. Лобачова, А.І. Данілішин. Дифузійне насичення заліза азотом в плазмі тліючого розряду при нестаціонарних умовах // Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.97.
 34. Іващенко Є.В, Лобачова Г.Г. Азотування покриттів, одержаних при електроіскровому легуванні заліза Zr-, Ti-, Cr-анодами // Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.100.
 35. Г.Г. Лобачова, О.С. Рачок. Зміцнення поверхні сталі електроіскровим легуванням у рідинних середовищах з додаванням порошкоподібних компонентів // Abstracts of the Fifth International Young scientists and Post-graduates Conference “To High Technologies on the Base of Advanced Physical Materials Science Research and Computer Modeling”, 2011. – Р.123.
 36. S. Sidorenko, E. Ivashchenko, G. Lobachova.  Diffusion distribution of elements in nearsurface zone of Fe-alloys at the Electric-spark alloying and subsequent Chemical heat treatment // International workshop “Diffusion, Stress, Segregation and Reactions”. Book of abstracts. – June 1-7 2012, Cherkasy, Ukraine. – P. 156 – 159.
 37. Іващенко Є.В. , Лобачова Г.Г., Бовсунівський О.В. Вплив комбінованих середовищ на структуру та мікротвердість електроіскрових покриттів на сталі Ст.3 // Тези міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 4”, м. Київ, Україна, 20 – 21 грудня 2012 р. –  С. 66 – 68.
 38. Іващенко Є.В. , Лобачова Г.Г., Савіцький О.В. Зміцнення поверхневих шарів Fe-Ti сплавів іонно-плазмовою обробкою // Тези міжнародної науково-технічної конференції “Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 4”, м. Київ, Україна, 20 – 21 грудня 2012 р. –  С. 48 – 49.
 39. Іващенко Є.В. , Лобачова Г.Г., Бовсунівський О.В. Створення багатокомпонентних покриттів на сплавах заліза пошаровим електроіскровим легуванням перехідними металами // Материалы VII научно-технической конференции молодых учёных и специалистов «Сварка и родственные технологии», 22 – 24 мая 2013 г., Киев Украина. – С. 109.
 40. Іващенко Є.В. , Лобачова Г.Г., Савіцький О.В. Нанесення функціональних покриттів на сталь Ст.3 методом електроіскрового легування хромом та титаном у змінних насичувальних середовищах // Материалы VII научно-технической конференции молодых учёных и специалистов «Сварка и родственные технологии», 22 – 24 мая 2013 г., Киев Украина. – С. 108.
 41. Иващенко Е.В., Лобачёва Г.Г. Cтруктура и свойства функциональных покрытий на стали, полученных двухстадийным электроискровым легированием в насыщающих середах // Тезисы докладов 4-ой Международной конференции “HighMatTech-2013”, Киев, Украина,  7-11 октября 2013 г. – С. 332.
 42. С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Лобачова Г.Г. Формування багатошарових покриттів на сплавах заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном і хромом // Тезисы ІV Международной научной конференции «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии» (НАНСИС–2013), 19 – 22 ноября 2013 г., Киев, Украина. – С. 264.
 43. Г.Г. Лобачёва, Е.В. Иващенко. Структурно-фазовые превращения в поверхностных слоях сплавов железа при электроискровом легировании переходными металлами с использованием комбинированных насыщающих сред // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физико-химического материаловедения», 30 сентября – 4 октября 2013 г., г. Макеевка, Украина. – С. 114.
 44. Лобачова Г.Г., Бовсунівський О.В. Формування покриттів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням Zr, Ti, Cr-анодами // Збірка тез доповідей Сьомої міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 16 – 17 квітня 2014 року, Київ, Україна. – С. 9.
 45. Іe.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, N.A. Shapovalova. Formation of functional coatings on fe-alloys at the two-stage electric-spark alloying in saturating atmospheres // Збірка тез доповідей Сьомої міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 16 – 17 квітня 2014 року, Київ, Україна. – С. 37.
 46. Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В. , Савіцький О.В. Нанесення легувальних покриттів на конструкційну сталь Ст.3 методом електроіскрового нанесення хромому та титану у змінних насичувальних середовищах // Збірка тез доповідей Сьомої міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 16 – 17 квітня 2014 року, Київ, Україна. – С. 46.
 47. Іe.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, O.V. Savitskiy. Ionic nitriding of double models alloys of iron at different temterature of processing // Збірка тез доповідей Сьомої міжнародної конференції студентів та аспірантів «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», 16 – 17 квітня 2014 року, Київ, Україна. – С.47.
 48. Лобачова Г.Г., Бовсунівський О.В. Формування поверхневої зони сплавів Fe-Ti при електроіскровому легуванні титаном у насичувальних атмосферах // Збірка тез доповідей Восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів». 23 – 24 квітня 2015 р., Київ, Україна. – С.11.
 49. Лобачова Г.Г., Мороз С.С. Формування покриттів  на сталі 45 після електроіскрового легування за схемами Ti-C, Cr-C, Zr-C // Збірка тез доповідей Восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів». 23 – 24 квітня 2015 р., Київ, Україна. – С.53.
 50. Лобачова Г.Г., Підгірний Т.В. Ефективність використання електроіскрового легування деталей  в машинобудуванні (огляд літератури) // Збірка тез доповідей Восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів». 23 – 24 квітня 2015 р., Київ, Україна. – С.68.
 51. Лобачова Г.Г., Сікорський Ю. М. Формування покриттів на залізі багаторазовим електроіскровим легуванням алюмінієм та графітом // Збірка тез доповідей Восьмої міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів». 23 – 24 квітня 2015 р., Київ, Україна. – С.79.
 52. Лобачова Г.Г., Іващенко Є.В., Шаповалова Н.А. Формування функціональних покриттів на сплавах заліза двостадійним електроіскровим легуванням у насичувальних атмосферах // Материалы VII научно-технической конференции молодых учёных и специалистов «Сварка и родственные технологии», 20 – 22 мая 2015 г., Киев Украина. – С. 107.