Контакти

Лобачова Галина Геннадіївна


Ім’я: Лобачова Галина Геннадіївна  Сторінка викладача

Посада: доцент кафедри

Звання: доцент

Ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – “металознавство та термічна обробка металів”. Тема дисертації: «Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою», 2012 р.

Завантажити автореферат

Сторінка в системі Google Scholar

Дисципліни:

– Фізичні та структурні методи дослідження

– Методи дослідження властивостей матеріалів (лаб.)

– Методи рентгенографії (лаб.)

– Основи техніки експериментальних досліджень (лаб.)

– Фізика конденсованого стану (практ.)

E-mail: galyna@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):


Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

 • С.І. Сидоренко,  Є.В. Іващенко, В.Ф. Мазанко, Г.Г. Лобачова. Структура та властивості поверхневих шарів сплавів заліза з титаном після комбінованого постадійного насичення азотом та вуглецем // Металознавство та обробка металів. – 2004. – № 3. – С. 27 – 32.
 • E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova. Diffusion saturation of Fe alloys by nitrogen and carbon during the process of combined stage-by-stage chemical heat treatment // Вісник Черкаського національного університету. – 2007. – Випуск 117. Серія “Фізико-математичні науки”. – С. 77 – 80.
 • S.I. Sidorenko, E.V. Ivashchenko, G.G. Lobachova, V.F. Mazanko. The influence of Ti and Zr on isotope’s 63Ni diffusion in the iron surface layer at Electric-spark alloying in carbon containing environment // Defect and Diffusion Forum Vol.277 (2008) pp. 87 – 90.
 • Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Формування зміцнених поверхневих шарів на залізі пошаровим електроіскровим легуванням // Проблеми тертя та зношування. – 2009. – Вип. 52. – С. 210 – 215.
 • Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, В.Ф. Мазанко. Формування поверхневого зміцненого шару при хіміко-термічній обробці, поєднаній з електроіскровим легуванням // Металознавство та обробка металів. – 2010. – № 1. – С. 39 – 42.
 • К.М. Храновська, В.Ф. Мазанко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Вплив  середовища  легування  та  додаткового азотування на  мікротвердість, структуру  та  фазовий склад залізної  підкладинки // Фізична інженерія поверхні. – 2010. – Т. 8, № 4. – С. 371 – 375.
 • Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Л.Ф. Яценко, В.Ф. Мазанко. Вплив хромового аноду на формування поверхневих шарів сплавів Fe-Cr при електроіскровому легуванні // Вісник українського матеріалознавчого товариства. – 2010. – Вип. 3. – С. 16 – 22.
 • Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Ю.М. Гаврилюк. Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 3 (68), част. 1. – С. 86 – 90.
 • К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах // Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 30–32.
 • І. Smolina, N. Franchik, G. Lobachova. The influence condition of electro-spark alloying by Al and sequent laser treatment on surface layer of steel GradeB A284 // Journal “Challenges of modern technology”, Vol. 2 (No 3), July-September 2011, p. 25-28, ISSN 2082-2863.
 • С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк. Створення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу // Нові технології. Науковий вісник Ін-ту економіки і нових технологій. Кременчук: – 2013. – № 3 – 4 (41-42). –  С. 3 – 7.
 • С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Франчік. Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу // Проблеми тертя та зношування. – № 3(64), – 2014. – С. 105 – 109.
 • С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками // Металознавство та обробка металів. – № 3, – 2014. – С. 27 – 34. 

Патенти:

 • С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Вплив хімічного складу комплексного насичувального середовища на формування структури в об’ємі приповерхневого шару сплавів заліза в процесі електроіскрового легування // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру № 56620 від 24.09.2014 р.
 • С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. Закономірності керованого формування структурно-фазових станів в приповерхневих шарах сплавів заліза за умов електроіскрового легування перехідними металами (Zr, Ti, Cr) у насичувальних середовищах з елементами проникнення (C, N) // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру № 56619 від 24.09.2014 р.