Контакти

Навчальна документація


 •  Інформація щодо отримання додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).
 • “Світові виміри наукових публікацій”, М.Ю. Ільченко (“Київський політехнік” №1(3017) від 10.01.2013 р.)
 • Рейтинг викладача 2013/2014 н.р.
 • Методичні вказівки з виконання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських атестаційних робіт для студентів спеціальності 8.090102 «фізичне матеріалознавство»
 • Методичні вказівки до економічної частини бакалаврського диплому
 • Розпорядження 5-75
 • Програма переддипломної практики. Бакалавр
 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра за спеціальністю 8.090102 “Фізичне матеріалознавство” напряму підготовки 0901 – інженерне матеріалознавство
 • Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу
 • Здатності випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає
 • Освітньо – професійна програма підготовки магістра
 • Посеместровий перелік навчальних дисциплін
 • Розподіл дисциплін за циклами підготовки
 • Наскрізна програма практик студентів спеціальності “ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”
 • Методичні вказівки з виконання курсових, дипломних та магістерських науково-дослідних робот для студентів спеціальності “ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО”
 • Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”
 • Положення про магістерську атестаційну роботу
 • Наказ ректора від 04.07.2006 р. №1-113. Про закріплення спеціальностей і спеціалізацій за кафедрами НТУУ “КПІ”
 • Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів
 • Методичні вказівки до складання навчальних та робочих навчальних програм дисциплін
 • Основні положення Болонського процесу. Впровадження в НТУУ “КПІ”
 • Положення про призначення персональних та іменних стипендій студентам Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 • Положення про магістратуру НТУУ “КПІ” (Ухвалено Вченою радою НТУУ “КПІ”,Протокол № 11 від 12.11.2007 р)
 • Методичні рекомендації до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів
 • Рекомендації щодо оцінки захисту дипломних робіт
 • Вимоги до оформлення дисертацій