Контакти

Вербицька Тетяна Іванівна


Ім’я: Вербицька Тетяна Іванівна   Сторінка викладача

Ступінь:   кандидат технічних наук, спеціальність 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів. Тема дисертації: “Закономірності фазоутворення та термічна стабільність силіциду нікелю NiSi в тонкоплівкових системах Co-Ni, Ni-Ti, Ni-Si на монокристалах кремнію” 2005 р.

Посада:  науковий співробітник, асистент кафедри

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі ResearcherID

Дисципліни:

 • Плівкові гетероструктури для комп’ютерної техніки
 • Діагностика та методи структурного аналізу матеріалів
 • Матеріалознавство та інженерія покриття
 • Матеріалознавство  функціональних тонких плівок та  покриттів
 • Фізика металів-4 – Тверді розчини та динаміка кристалічної гратки
 • Фізика поверхні, границь розділу та тонких плівок
 • Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

E-mail: verbitska@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-74


Список публікацій:

Статті в закордонних журналах з імпакт-фактором:

 • Shamis M.N., Makushko P.V., Verbytska T.I., Sidorenko S.I., Makogon Y.N. (2020) Influence of Hydrogen Annealing on Ordering in FePd  Films with Ag Underlayer. In: Pogrebnjak A., Bondar O. (eds) Microstructure and Properties of Micro- and Nanoscale Materials, Films, and Coatings (NAP 2019) Springer Proceedings in Physics, vol. 240. Springer, Singapure. P.  367-377. https://DOI.org/10.1007/978-981-15-17402-6_36.
 • Makushko P.V., Verbytska M.Yu., Shamis M.N., Verbytska T.I., Beddies G., Safonova N. Y., Albrecht M., Makogon Iu.M. Effect of initial stress/strain state on the L10 phase formation of FePt in FePt/Au/FePt trilayers. Applied Nanoscience. 2019. P. 1-6. [Режим доступа]: https://link.springer.com/ article/10.1007/s13204-019-01066-6
 • Makushko P.V.,  Verbytska M.Yu., Shamis M.N., Burmak A.P. Berezniak Ya. A., Graivoronska K.A., Verbytska T.I., Makogon Yu.N. Formation of Phases in the FePt/Au/FePt Films and their Magnetic Properties. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2019. Vol. 58. Issue 3-4. P. 197-203. DOI 10.1007/s11106-019-00064-1
 • Verbitskaya T.I., Figurnaya E.V., Verbitskaya M.Yu., Vladymyrskyi I.A., Sidorenko S.I. , Pavlova E.P., Makogon Yu.N. Effect of copper on the formation of ordered L10(FePt) phase in nanosized Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 films on SiO2/Si (001) substrates. Powder Metallurgy and Metal Ceramics. 2016. Vol. 55. № 5. P. 109-113.
 • Iu.N. Makogon, Е.P. Pavlova, S.I. Sidorenko, G. Beddies, D.L. Beke, A. Csik, T.I. Verbitska. Formation and thermal stability of NiSi phase in Ni(30 nm)/Pt(2 nm; 6 nm)/Siep.(50 nm)/Si(001) thin film systems // Functional Materials. -2013. – V. 20,   №  3 . –  Р. 332-339.

Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 • Макушко П.В., Вербицкая M.Ю., Шамис M.Н., Бурмак А.П., Березняк Я.А., Грайворонская К.A., Вербицкая T.И., Макогон Ю.Н. Фазообразование и магнитные свойства в пленках FePt/Au/FePt. Порошковая металургія. 2019. № 3/4. С. 95-103.
 • Вербицька М.Ю., Шаміс М.Н., Макушко П.В., Бeрезняк Я.A., Грайворонська К.О., Вербицька Т.І., Макогон Ю.М., Кудрявцев Ю.В. Формування впорядкованої фази L10-FePt у плівках Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50 при відпалі у водні. Металофізика та новітні технології. т.40. № 8. 2018. С. 1069-1079.
 • Вербицкая М.Ю., Шамис М.Н, Грайворонская К.А., Вербицкая Т.И., Макогон Ю.Н., Кудрявцев Ю.В. Влияние Au на формирование фазы L10 в наноразмерных пленках [Fe50Pt50/Au/Fe50Pt50]n. Металофізика та новітні технології. 2018. т. 40, № 3. С.381-395.
 • Вербицька М.Ю., Шаміс М.Н, Сліпченко К.В., Вербицька Т.І., Макогон Ю.М. Вплив напруженого стану на формування фази L10-FePt в плівці Fe52Pt48(15 нм) на підкладці Al2O3. Металофізика та новітні технології. 2017. т. 39. № 1. С.105-115.
 • Шаміс М. Н., Фігурна О.В., Вербицька Т.І, Макогон Ю.М. Вплив додаткового шару Ag на формування впорядкованої фази L10-FePt в плівках Ag(0; 7,5 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/ SiO2(100 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. 2017. т. 39. № 7. C.893-903. DOI: 10.15407/mfint.39.07.0893.

 • Вербицкая М.Ю., Холина Е.А., Вербицкая Т.И., Макогон Ю.Н. Влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела на фазовый состав и магнитные свойства многослойных плёночных композиций Pt/Fe. Металофізика та новітні технології. 2016. т. 38. №12. С. 1587-1598.
 • Вербицкая T., Фигурная Е.В., M.Ю. Вербицкая, Владимирский И.A., Сидоренко С.И., Павлова Е.П., Maкогон Ю.Н., Вербицкая T.И. Влияние меди на формирование упорядоченной фазы L10(FePt) в наноразмерных пленках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на подложках SiO2/Si(001). Порошкова металургія. 2016. № 1/2. С. 141-146.
 • Makogon Iu.M., Pavlova O.P., Sidorenko S.I., Verbytska T.I., Verbytska M.Y., Fihurna O.V. Influence of Copper on A1 to L10 Phase transformation  in Nanoscale Fe50Pt50 Films. Metallofis. Noveishie Tekhnol. 2015. т. 37. № 4. С. 487-498.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І.  Вербицька, Т.І. , Вербицька М.Ю., Фігурна О.В. Формування хемічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50(15 нм)/Au(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм) при відпалі в вакуумі. Металлофизика и новейшие технологии. 2014. т. 36, № 11. С. 1513-1522.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Вербицька Т.І.,  Владимирський І.А., Фігурна О.В., Круглов І.О. Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии.  2014.  т. 36.  №10. С. 1359 – 1369
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Вербицька Т.І.,  Владимирський І.А., Фігурна О.В. Вплив Сu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. 2013.  т. 35. №10. С. 1425 – 1436.
 • Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Вербицкая Т.И.,  Владимирский И.А.,  Шкарбань Р.А. Влияние Ag на фазове превращения и магнитные свойства в наноразмерных плёночных композиціях Fe50Pt50(15 нм)/Ag/Fe50Pt50/SiO2(100 нм)/Si(001) при отжигах в вакууме. Металлофизика и новейшие технологии. 2013.  т.35. №4. С. 553 – 567.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І.,  Владимирський  І.А. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові вісті НТУУ “КПІ”.  2012. №5. С. 86 – 91.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І.,  Владимирський  І.А. Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2012. №6. С. 81 – 85.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І., Вінар С.І. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. Наукові Вісті НТУУ “КПІ”.  2012, № 2. С. 123 – 127.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І.,  Владимирський І.А. Структура і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe50Pt50 на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові вісті НТУУКПІ.  2011. №6. С. 108 – 113.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І.,  Владимирський  І.А. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe50Pt50 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100). Наукові вісті НТУУ “КПІ”.  2011. №5. С. 79 – 83.
 • Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Беддис Г., Беке Д.Л. А. Чик, Вербицкая Т.И. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30 нм)/Pt(2 нм; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001). Металлофизика и новейшие технологии. 2011. т.33, № 10. С.1361-1373.
 • Макогон Ю.М., Павлова Е.П., Сидоренко С.І., Беддис Г., Даниель М., Вербицкая Т.І., Богданов С.Е, Шкарбань Р.А.. Формирование фазового состава и структуры в нанорозмерных пленках на основе антимонида CoSb3 – функциональных елементах термоэлектрических устройств. Металлофизика и новейшие технологии.  2011.  т.33, №2. С.195-202.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Вербицька Т.І., Беддіс Г.  Фазові перетворення і фізичні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001). Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. 2010, №6. С. 98-102.
 • Макогон Ю.Н., Павлова Е.П.,  Сидоренко С.И., Беддис Г., Даниэль М., Вербицкая Т.И., Шкарбань Р.А., Богданов С.Е. Структурно-фазовый состав в наноразмерных пленочных композициях CoSb(1.82-5.45)(30 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) после осаждения и после отжигов. Современные проблемы физического материаловедения. 2010. Вып. 19. С. 68-74.
 • Макогон Ю.М., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Беддіс Г., Даніель М., Вербицька Т.І., Богданов С.Є., Шкарбань Р.А.. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики. Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. № 5.  2010. С. 97-101.
 • Макогон Ю.М., Кудрявцев Ю.В., Павлова О.П., Сидоренко С.І., Вербицька Т.І., Вплив термічної обробки на фазоутворення в багатошаровій плівковій композиції [Ta(3,3 нм)/Si(6,6 нм)]45/Si(001) та ії оптичні властивості. Наукові Вісті НТУУ”КПІ”. № 3. 2009. С.35-41.
 • Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Павлова О.П., Котенко І.Є., Вербицька Т.І. Вплив орієнтації монокристалічної підкладки кремнію на процеси фазоутворення в біметалічній тонкоплівковій композиції Co/Ni/Si. Наукові Вісті НТУУ”КПІ”.  2007.  №1 (51). С.77-84.
 • Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І. Фазоутворення в багатошарових плівкових композиціях Ni/Ti на монокристалічному кремнії (001). Наукові Вісті НТУУ “КПІ”.  2006. – № 1(45). С. 60-64.
 • Сидоренко С.И., Макогон Ю.Н., Ту К.-Н., Павлова Е.П., Вербицкая Т.И., Котенко И.Е., Свечников В.Л., Мохорт В.А., Нестеренко Ю.В. Фазообразование в пленочной системе Ti(200 нм)/Cu(200 нм)/Ti(10 нм)/SiO2(370 нм) на монокристаллическом кремнии (100). Металлофизика и новейшие технологии. 2005. Т. 27, № 8. С.1017-1025.
 • Сидоренко С.И., Ту К.Н., Павлова Е.П., Макогон Ю.Н., Свечников В.Л., Вербицкая Т.И., Котенко И.Е. Исследование твердотельных реакций в пленочной системе (200 нм)Ni/(200 нм)Ti на монокристальном кремнии (001). Металлофизика и новейшие технологии. 2005. Т.27, № 4.  С. 457-467.
 • Кудрявцев Ю.В., Сидоренко С.И., Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Вербицкая Т.И., Ли Й.П.,  Хюн Й.Х. Исследование методом спектральной эллипсометрии термически активированного процесса образования CoSi2 в многослойных пленках Co/Si/Co/Si… на монокристаллическом кремнии. Металлофизика и новейшие технологии.  2004. Т.26, № 8. С.1039-1050.
 • Сидоренко С.И., Ту К.Н., Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Вербицкая Т.И., Нестеренко Ю.В. Исследование твердотельных реакций в пленочной системе Ti/Ni на монокристальном  кремнии. Металлофизика и новейшие технологии. 2003. Т. 25, № 5. С. 613-620.
 • Кудрявцев Ю.В., Сидоренко С.И., Макогон Ю.М., Павлова Е.П., Вербицкая Т.И., Ли Й.П. Исследование твердофазных реакций в многослойных пленках Ni/Si методом спектральной эллипсометрии. Металлофизика и новейшие технологии. 2003. Т. 25, №7. С. 867-883.
 • Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Тайхерт Ш., Вербицкая Т.И. Влияние условий осаждения на формирование фазового состава пленок Mn в тонкопленочной системе Mn-Si. Металлофизика и новейшие технологии. 2002. Т. 24, № 11. С. 1491-1498.

Патенти: