Контакти

Волошко Світлана Михайлівна


Ім’я: Волошко Світлана Михайлівна   Сторінка викладача

Посада: професор кафедри

Звання: професор

Ступінь: доктор фізико-математичних наук, спеціальність  01.04.18  – “фізика і хімія поверхні”, 1999 р. Тема: «Термоіндукований масоперенос у поверхневих шарах та на границях розділу плоско-шарових систем на основі перехідних металів».

Сторінка в системі Scopus

Сторінка в системі Google Scholar

Сторінка в системі Web of Science ResearcherID

Дисципліни:

Теорія тепло- та масопереносу

Основи теорії тепло- та масопереносу

Термодинаміка та кінетика дифузії

Матеріалознавство низьковимірних структур

Термодинаміка матеріалів та кінетика процесів

– Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масопереносу

– Інформаційні технології розв’язання фізико-технічних задач

Волошко Світлана Михайлівна. Чарівна професорка

E-mail: voloshko@kpm.kpi.ua

Phone: +38 (044) 204-97-70


Нагороди:


Список публікацій:

Статті у вітчизняних та закордонних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus (категорія «А»):

 • Tynkova A. Formation of CuxAu1−x phases by cold homogenization of Au/Cu nanocrystalline thin films/ A.Tynkova, G.L. Katona, G.A. Langer, S. Voloshko, S.I. Sidorenko, D. L. Beke // Beilstein J. Nanotechnol. – 2014. – 5. – Р. 1491–1500. (Q1)

 • Васильєв М.О. Структура і властивості вакуумно-дугового TiN-покриття на поверхні сплаву Д16 / М.О. Васильєв, С.М. Волошко, В.Е. Панарін, І.М. Макеєва // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – 36, №8. – С. 1101-1112. (Q3)

 • Tynkova A.A. Low-temperature interdiffusion and ordered phase formation of Au/Cu nanocrystalline thin films in the different atmospheres / A.A. Tynkova, S.M. Voloshko, S.I. Sidorenko, I.E. Kotenko, V.L. Svetchnikov // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – 36, №12.–С.1609-1619. (Q3)

 • Польшин Э.В. Мессбауэровская спектроскопия поверхностного слоя титанового сплава ВТ6, модифицированного ультразвуковой ударной деформацией / Э.В. Польшин, М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – 36, №3. – С. 343-355. (Q3)

 • Васильєв М.О. Генерація дефектів поверхні Al(111) під впливом іонів Arнизької енергії / М.О. Васильєв, С.М. Волошко, І.М. Макеєва, В.О. Тіньков // Металлофизика и новейшие технологии. –2014.– 36, №10. – С. 1371-1384. (Q3)

 • Олешкевич А.І. Моделювання процесу дифузійного оксидоутворення на поверхні нанорозмірних металевих плівок / А.І. Олешкевич, С.М. Волошко, С.І. Сидоренко, А.М. Гусак // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – т.35, №5. – С. 611-622. (Q4)

 • Волошко С.М. Застосування методу Резерфордівського оберненого розсіяння для дослідження процесів дифузії та фазоутворення в тонкоплівковій системі Sn/Cu  / С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.І. Олешкевич // Металознавство та обробка металів. – 2013. –№2. – С. 53-58. (Q4)

 • Сидоренко С.И. Моделирование процессов диффузии и упорядочения в тонкопленочной системеAu/Cuметодом кинетики среднего поля / С.И. Сидоренко, С.М. Волошко, С.А. Замулко, А.А. Тинькова // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – 35, №2. – С.175–185. (Q4)

 • Васильев М.А. Нанокристаллизация аморфного сплава Fе73,6Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMET) поддействием ультразвуковой ударной обработки / М.А. Васильев, С.М. Волошко, В.А. Тиньков, Ю.Н. Петров, Г.Г. Галстян, В.Т. Черепин, А.С. Ходаковский / Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – 35, №5 – С. 667-675. (Q4)

 • Олешкевич А.І. Моделювання процессу дифузійного оксидоутворення на поверхні нанорозмірних металевих плівок / А.І. Олешкевич, С.М. Волошко, С.І. Сидоренко, А.М. Гусак // Металлофизика и новейшие технологи. – 2013. – 35, №5. – С. 611-622. (Q4)
 • Vasylyev M.A. Formation of the Eutectic Structure and Grain Growth in Multilayer Thin–Film System Cr/Cu/Ni at Pulsed Laser Heating / M.A. Vasylyev, S. Voloshko, V.A. Tinkov, S.I. Sidorenko, A.S. Khodakovskiy // Innovations and Technologies News. –2012. –№1,14.

 • Васильев М.А. Сегрегации элементов  в поверхностном слое аморфного сплава  Fе73,6Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMET) при различных видах  деформации / М.А. Васильев, С.М. Волошко, В.А. Тиньков, Г.Г. Галстян, А.С. Ходаковский // Металлофизика и новейшие технологии. – 2012. – 34, №10. – С. 1441-1450. (Q4)

 • Сидоренко С.І. Деформаційне формування наноструктурованих композитів  на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 / С.І. Сидоренко,  С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии. – 2012. – т. 34, № 8.– С. 1101-1115. (Q4)

 • Сидоренко С.І. Механохимические процессы на поверхности сплава ВТ6 при ультразвуковой ударной обработке на воздухе / М.А. Васильев, С.М. Волошко, В.А. Тиньков, В.С. Филатова, Л.Ф. Яценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2012. – 34, №5. – С.687 –695. (Q4)

 • Сидоренко С.І. Вплив середовища відпалу на швидкість дифузії нікелю до поверхні тонкоплівкової системи Au/Ni / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, О.О. Міщук, А.А. Тинькова // Металлофизика и новейшие технологии. – 2012. – т. 34, №1. – С. 67-78. (Q4)

 • Ющенко К.А. Дифузія та сегрегація сірки в сталі Х20Н16АГ6 за умов високотемпературного відпалу та одновісного розтягу в насичуючому середовищі / К.А. Ющенко, С.М. Волошко, В.С. Савченко, Г.В. Звягінцева  // Металлофизика и новейшие технологи. – 2011. – 33, №6.– С. 731 – 740. (Q3)

 • Сидоренко С.І. Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011.– 33, №11. –С.1659-1669. (Q3)

 • Сидоренко С.І. Дифузійне фазоутворення в наноплівках системи Cu-Sn / С.І.Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.І. Олешкевич // Металлофизика и новейшие технологии. – 2010. –т.32,№10. –С.1389-1399. (Q3)

 • Oleshkevych A.I. Структурна та хемічна модифікація поверхні стопу Co-Cr-Mo опроміненням YAG:Nd-лазера  / A.I. Oleshkevych, A.M. Gusak, S. Voloshko, S.I. Sidorenko // Ukr. J. Phys.– 2010. –Vol. 55, 9.–P.1003–1011. (Q4)

 • Нищенко  М.М.Структурна та хемічна модифікація поверхні стопу Co-Cr-Mo опроміненням YAG:Nd-лазера / М.М.Нищенко, С.М. Волошко, В.С.Філатова, А.А.Тинькова // Металлофизика и новейшие технологии. –2010. – т.32, №5. –С. 591-601. (Q3)

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»):

 • Бурмак А.П. Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією ультразвукової ударної обробки / А.П. Бурмак, С.М. Волошко, С.І. Сидоренко, М.О. Васильєв // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – №1(87). – С. 57-62.
 • Машовець Н.С. Обґрунтування практичного застосування модифікованих титанових сплавів / Н.С. Машовець, І.М. Пастух, С.М. Волошко, В.Г. Каплун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №1. – С.15–18.
 • Сидоренко С.І. Моделювання дифузійного росту включень силіцидної фази Mn4Si7циліндричної форми в тонкоплівковій системі Mn-Si / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, О.П. Павлова, С.І. Конорев // Наукові вісті НТУУ «КПІ». –2010. –№2. – С.94-99.

Монографії та оглядові статті:

 • Васильєв М.О. Модифікація поверхні титанового сплаву ВТ6: ультразвук, лазер / М.О. Васильєв, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Riga: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 253 с.
 • Васильев М.А. Механохимическое окисление поверхности металлических сплавов поддействием интенсивной  пластической деформации / М.А. Васильев, С.МВолошко, Л.Ф. Яценко.  // Успехи физики металлов. – 2014. – т. 15, №2. – С. 79-100.
 • Васильев М.А. Микроструктура и механические свойства металлов и сплавов, деформированных в жидком азоте / М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Успехи физики металлов. – 2012. – т. 13. – С. 1001-1041.


Навчальні посібники та підручники:

 • Сидоренко С.І. «Термодинаміка та кінетика дифузії»: Навч. посіб./ Укладачі: С.І. Сидоренко, С.М. Волошко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016.–99 с.

 • Методичні вказівки до циклу комп’ютерних лабораторних робіт «Комп’ютерне моделювання процесів тепло- та масопереносу в металах та сплавах» (укладачі: С.М. Волошко, А.П. Бурмак), 2013 – 54 с.
 • С.І. Сидоренко, О.В. Філатов, С.М. Волошко. Аномальне масоперенесення. Закономірності та механізми: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2008. –  70 с.
 • С.М. Волошко Спецпрактикум “Термодинаміка та кінетика дифузії (Навчально-методичний посібник.) – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. – 97 с.
 • С.М. Волошко Аналітичні моделі зернограничної дифузії. Метод контурного кута (Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Термодинаміка і кінетика дифузії в металах”). – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. – 30 с.
 • С.М. Волошко Рентгенотехніка та фізика рентгенівських променів (Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Методи структурного аналізу матеріалів”). – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка””, 2003. – 48 с.

Патенти та cвідоцтва про реєстрацію авторського права:

 • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Механічне легування поверхні алюмінієвого сплаву Д16 ультразвуковим обробленням залізним бойком в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69804 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).
 • М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. «Технологія синтезу деформаційних нанокомпозитів на поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковим ударним обробленням в різних середовищах», Твір наукового характеру, свідоцтво № 69803 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 17.01.2017).
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Тинькова А.А. “Ефекти упорядкування в процесі «холодної гомогенізації» складу нанорозмірних плівок Au/Cu”, Твір наукового характеру, свідоцвто № 58682 (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 28.11.2015).
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Тинькова А.А. Ефекти упорядкування в процесі «холодної гомогенізації» складу нанорозмірних плівок Au/Cu // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру (заявка № 58682 від 28.11.2014).
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Павлова Т.П., Леонова О.М. Концепція навчання англійської студентів спеціальності “Фізичне матеріалознавство” кафедри фізики металів Інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” та угода про її реалізацію. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №25765 від 23.09.2008 р.
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Котенко І.Є., Холмська Г.Д., Замулко С.А. Віртуальна міжнародна лабораторія електронної мікроскопії сучасних наноматеріалів (VILEMAN). Міжнародний проект університетів країн Чорноморського регіону. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №25766 від 23.09.2008 р.
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М. Роль поверхні в дифузійному формуванні покриттів: дослідження та технології. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №25767 від 23.09.2008 р.
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М.,. Холмська Г.Д. Віртуальний інформаційний простір кафедри фізики металів НТУУ “КПІ”. Форум Асоціації випускників. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №21925 від 03.09.2007 р.
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Холмська Г.Д. Концепція наскрізної комп’ютерної підготовки інженерів спеціальності “Фізичне матеріалознавство” на кафедрі фізики металів НТУУ “КПІ”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №21923 від 03.09.2007 р.
 • Сидоренко С.І., Волошко С.М., Холмська Г.Д. Програмний продукт “Електронний курс для дистанційного навчання “Теорія тепло- та масопереносу в матеріалах”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №14989 від 12.12.2005. р.  
 • Сидоренко С.І., Холмська Г.Д., Волошко С.М. Шляхами педагогіки комп’ютерних технологій. “Phys Met Net”- комп’ютерна мережа кафедри фізики металів НТУУ “КПІ”: нові можливості для сучасної організації навчального процесу”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру №18137 від 02.10.2006 р.