Контакти

Статті у наукових фахових виданнях України (категорія «Б»)


2022 рік

Всі опубліковані статті відносяться до категорії «А».


2021 рік

Всі опубліковані статті відносяться до категорії «А».


2020 рік

Всі опубліковані статті відносяться до категорії «А».


2019 рік

 1. Vasylyev M.A. Surface composition of the Co-Cr based alloys after different lab denture treatments using auger electron spectroscopy / M.A. Vasylyev, S.M. Voloshko, P. Gurin // Scientific Journal «ScienceRise». – 2019. – 54, №1. – Р. 32-36.
 2. Подрезов Ю.М. Вплив умов ізотермічного гартування на псевдопружну поведінку бейнітного чавуну / Ю.М. Подрезов, П.М. Романко, В.В. Холявко, Н.М. Марченко // World Science. – 2019. – № 41(1). – С. 15–23.
 3. Балахонова Н.О. Порівняння якості роботи фільтрів для зменшення шумів зображень тепловізійного каналу оглядових оптико-електронних пристроїв / Н.О. Балахонова В.І. Микитенко, Р.Ю. Пашков // Наукові вісті  НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія приладобудування. – 2019. – № 57(1). – С. 88–100.
 4. Лобачова Г.Г. Вплив концентрації графіту у міжелектродному середовищі на основі гліцерину на структуру та властивості поверхневого шару заліза в процесі електроіскрового легування Fe-анодом / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко // Проблеми тертя та зношування. – 2019. – № 4(85). – С. 104–109.
 5. Лобачова Г.Г. Структура та властивості Cr-, Zr-, Ti-електроіскрових покриттів на залізі / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко // Металознавство та обробка металів. – 2019. – № 1. – С. 26–28.

2018 рік

Всі опубліковані статті відносяться до категорії «А».


2017 рік

 1. Вербицька М.Ю. Вплив напруженого стану на формування фази L10-FePt в плівці Fe52Pt48 на підкладинці Al2O3 / М.Ю. Вербицька, М.Н. Шаміс, К.В. Сліпченко, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №1. – С. 105–115.
 2. Васильєв М.О.. Особливості формування структурно-фазового стану поверхневих шарів стопу Д16 внаслідок ультразвукового ударного оброблення залізним бойком в разніх середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №1. – С. 49–68.
 3. Орлов А.К. Масоперенесення у нанорозмірних шарах перехідних металів під дією йонно-плазмового оброблення / А.К. Орлов, І.О. Круглов, І.Є. Котенко, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №3. – С. 349–361
 4. Макогон Ю.М. Вплив середовища відпалу на формування нанорозмірних плівок Co-Sb – функціональних термоелектричних елементів / Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко, Р.А. Шкарбань // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №5. – С. 677–691.
 5. Vasylyev  M.O. Peculiarities of Structure and Phase Formation in the Surface Layers of 2024 Aluminium Alloy due to Ultrasonic Impact Treatment in Various Environments/  M.O. Vasylyev, B.M. Mordyuk, S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, A.P. Burmak // Металофизика и новейшие технологии. – 2017. – т. 39. – № 1.– P. 49-68.
 6. Васильєв М.О. Особливості деформації, зміцнення і масоперенесення внаслідок УЗУО поверхні стопу Д16 різними бойками / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Н.В. Франчік // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т. 39. – № 8. – С. 1097-1117.
 7. Васильєв М.О. Еволюція структурно-фазового стану та мікротвердості поверхні нержавіючої сталі 12Х18Н10Т за умов ультразвукового ударного оброблення в різних середовищах / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, Н.В. Франчік // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т. 39. – № 7. – С. 905-928.
 8. Шаміс М.Н. Вплив додаткового шару Ag на формування впорядкованої фази L10L10-FePt у плівках Ag (0; 7,5 нм)/Fe5050Pt5050 (15 нм)/SiO22 (100 нм)/Si(001) / М.Н. Шаміс, О.В. Фігурна, Т.І. Вербицька, Ю.М. Макогон // Металофізика і новітні технології. – 2017. – т.39. – №7. – С. 893–903.

2016 рік

 1. Владимирський І.А. Низькотемпературне дифузійне фазоутворення в плівкових композиціях Pt/Fe і Pt/Au/Fe  / І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – №1. – С. 66 – 76
 2. Васильєв М.О. Синтез деформаційних нанокомпозитів на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 за допомогою ультразвукової ударної обробки / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак, М.В.Кіндрачук. // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №4. – С. 547–565. 
 3. Васильєв М.О. Фізико-хемічний стан поверхні стопу ВТ6 після піскоструминного оброблення у рідкому азоті / М.О. Васильєв, Л.Ф. Яценко, С.М. Волошко, П.О. Гурин // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №5. – С. 683–695.
 4. Олешкевич А.І. Ефект «дифузійного насосу» в нанорозмірних металевих композиціях / А.І. Олешкевич, О.В. Науменко, І.А. Владимирський, С.М. Волошко, С.І. Сидоренко // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №5. – С. 669–682.
 5. Vasylyev M.O. Effect of Low-Energy Inert-Gas Ion Bombardment of the Metal Surface on the Oxygen Adsorption and Oxidation / M.O. Vasylyev, S.I. Sidorenko, S.M. Voloshko, T. Ishikawa // Usp. Fiz. Met. – 2016. – №3. – P. – 209-228.
 6. Черниш А.Ю. Вплив атмосфери термічної обробки на формування структури і фазового складу плівкових композицій FePt/Cu/FePt / А.Ю. Черниш, О.В. Фігурна, І.А. Владимирський, Ю.М. Макогон // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2016. – №5. – С. 78 – 83.
 7. Вербицкая М.Ю. Влияние толщин отдельных слоёв и границ раздела на фазовый состав и магнитные свойства многослойных плёночных композиций Pt/Fe / М.Ю. Вербицкая, Е.А. Холина, Т.И. Вербицкая, Ю.Н. Макогон // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. – т.38. – №12. – С. 1587–1589.
 8. Небога О.С. Вплив проміжних шарів Ag і Cu на температурні інтервали фазових перетворень у плівкових композиціях Pt/Fe / О.С. Небога, М.О. Перваков, С.І. Сидоренко, І.А. Владимирський // Металофізика і новітні технології. – 2016. – т.38. – №12. – С. 1599–1609.
 9. Пефті Д.В. Вплив типу монокристалічної підкладинки і введення проміжних шарів Ag та Au на формування структури і фазового складу  тонких плівок Pt/Fe / Д.В. Пефті, М.М. Ворон, І.А. Владимирський // Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства. – 2016. – №25. – С. 163–171.
 10. Ворон М.М. Застосування молібденовмісних лігатур для підвищення якості вторинних силумінів / М.М. Ворон, Т.В. Лапшук, Є.О. Дрозд, В.В. Холявко // Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства. – 2016. – №25. – С. 157–162. 
 11. Фирстов С.А. Особенности вторично-ионной эмиссии высокоэнтропийного сплава Cr14,3Mn14,3Fe14,3Ni28,6Co14,3Cu14,3 / С.А. Фирстов, Н.А. Крапивка, М.А. Васильев, С.И. Сидоренко, С.М. Волошко // Порошковая металлургия. – 2016. –№ 7-8. – С. 98-107.
 12. Іващенко Є.В. Створення функціональних покриттів на поверхні маловуглецевої сталі багатостадійним електроіскровим легуванням хромом та графітом у насичу вальних середовищах / Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.А. Шаповалова, К.Є. Ігнасюк // Проблеми тертя та зношування – 2016. – № 2(71). – 2016. – с.62 – 66.
 13. Титенко А.Н. Влияние отжига в магнитном поле на магнитные и механические свойства сплава Cu–Al–Mn / А.Н. Tитенко, Л.Д. Демченко, А.Е. Перекос, А.Ю. Герасимов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т. 14. – № 2. – С. 309–317.
 14. Шкарбань Р.А. Фазовий склад, структура і рівень механічних напружень в нанорозмірних плівках Co-Sb / Р.А. Шкарбань, Ю.М. Макогон, С.І. Сидоренко // Металознавство та обробка металів. – 2016 . – Т. 77. – № 1. – с. 39 – 43.

2015 рік

 1. Лобачова Г.Г. Формування функціональних Cr-Zr та Cr-Ti електроіскрових покриттів на поверхні сталі Ст.3 / Г.Г. Лобачова,Є.В. Іващенко, С.С. Мороз // Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 3.  – С. 53 – 58.
 2. Лобачова Г.Г. Поверхневе зміцнення сталі Ст.3 шляхом створення багатокомпонентних електроіскрових покриттів з вольфраму, міді та графіту / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, К.Є. Ігнасюк // Металознавство та обробка металів.– 2015. – № 4.  – С. 7 – 11.
 3. Владимирський І.А. Вплив товщини проміжного шару Ag на фазові перетворення в тонкоплівкових композиціях FePt/Ag/FePt / І.А. Владимирський, І.О. Круглов, М.Ю. Вербицька, О.В. Фігурна // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2015. – №5. – С. 73 – 80.
 4. Демченко Л.Д. Структура і властивості поверхневих шарів в залізі після попередньої пластичної деформації і азотування / Л.Д. Демченко, А.М. Титенко  // Металознавство та обробка металів. – 2015. – №4. – с.46-50.
 5. Макогон Ю.Н.Влияние меди на фазовый переход А1в L10в наноразмерных плёнках Fe50Pt50/ Ю. Н. Макогон, Е. П. Павлова, С. И. Сидоренко, Т. И. Вербицкая, М. Ю. Вербицкая, Е. В. Фигурная // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – т.37. – №4. – С. 487–498
 6. Васильєв М.О. Еволюцiя структурного стану та мiкротвердостi поверхнi алюмiнiєвого сплаву Д16 внаслiдок ультразвукової ударної обробки у рiзних атмосфера / М.О. Васильев, Б.М. Мордюк, С.I. Сидоренкo, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. // Металлофизика и новейшие технологи. – 2015. – т.37. – №9. – С. 1269–1289.
 7. Васильєв М.О. Масоперенесення при ультразвуковій ударній обробці пари Al–Fe / М.О. Васильєв, Б.М. Мордюк, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, А.П. Бурмак. // Металлофизика и новейшие технологи. – 2015. – т.37. – №12. – С. 1603–1618.
 8. Пашкевич М.О. Особливості розрахунку з перших принципів енергії активації дифузії для систем Ag-Mo і Mo-Ag / М.О. Пашкевич, Г.Д. Холмська, С.І. Сидоренко, С.О. Замулко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – №4. – С. 93–101.
 9. Федоров М.М. Особливості визначення енергії формування вакансії у 5-d перехідних металах із перших принципів із урахуванням фактору температури / М.М. Федоров, Г.Д. Холмськa, С.І. Сидоренкo, С.О. Замулкo // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015. – №1. – С . 95–102.

2014 рік

 1. Барна А.В. Композитные материалы на основе слоистого дисульфида молибдена и наночастиц металлического золота / А.В. Барна, Л.В. Цымбал, Я.Д. Лампека, И.Е. Котенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – т.50. –№2. – С. 108-112.
 2. Посудиевский О.Ю. Металлическая электропроводность механохимически допированного полианидина / О.Ю. Посудиевский, О.А. Козаренко, И.Е. Котенко, А.П. Бойко, А.Г. Шкавро, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2014. – т.50. –№4. – С. 108-112.
 3. Сидоренко C.И. Обобщенный алгоритм инженерного «конструирования» материалов / С.И. Сидоренко, С.А. Замулко, С.И. Конорев // Электронное моделирование. – 2014. – №4. – С. 25-32.
 4. Замулко С.О. Особливості визначення енергії формування вакансії у 4d перехідних металах із перших принципів / С.О. Замулко // Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2014. – № 4. – С. 110-117.
 5. Васильев М.А. Механохимическое окисление поверхности металлических сплавов под действием интенсивной пластической деформации (обзор) / М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Успехи физики металлов. – 2014. – т.15. –№2. – С. 79-100.
 6. Польшин Э.В. Мессбауэровская спектроскопия поверхностного слоя титанового сплава ВТ6, модифицированного ультразвуковой ударной деформацией / Э.В. Польшен, М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – т.36. –№3. – С. 343-355.
 7. Сидоренко С.І. Зносостійкість поверхневих зон сплавів заліза після електроіскрового легування та лазерної обробки у насичувальних середовищах комплексного складу / С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Н.В. Франчік. // Проблеми тертя та зношування. – 2014. – №3. – С. 105 – 109.
 8. Сидоренко С.І. Особливості формування структури та властивості покриттів на сталі після електроіскрового легування у рідинних насичувальних середовищах з вуглецьвмісними порошками / Сидоренко С.І., Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова.  // Металознавство та обробка металів. – 2014. – №3. – С. 22–25.
 9. Макогон Ю.М. Формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції Fe50Pt50(15 нм)/Au(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм) при відпалі в вакуумі / Ю.М. Макогон,О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, М.Ю. Вербицька, О.В. Фігурна // Металофізика і новітні технології. – 2014. – №9. – С. 17–33.
 10. Макогон Ю.Н. Термостабильность наноразмерных пленок Co-Sb / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Д. Беке, А. Чик, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – №10. – С. 10–26.
 11. Тітенко А.М. Вплив режимів старіння на індукування мартенситного перетворення в сплаві Cu-Al-Mn / А.М. Тітенко, Л.Д. Демченко, Я.А. Тітенко // Вісник Університету «Україна» . – 2014. – №1. – С. 141–147.
 12. Тітенко А.М. Мартенситне перетворення при формуванні системи наночастинок у стопі Cu–Al–Mn після відпалу в магнітному полі / А.М. Тітенко, А.О. Перекос, Л.Д. Демченко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2014. – т.12. –№1. – С. 123-132.
 13. Макогон Ю.М. Дифузійне фазоутворення в нанорозмірних шаруватих плівкових композиціях Pt(15 нм)/Fe(15 нм) і [Pt(7,5 нм)/Fe(7,5 нм)]2 на підкладках SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна, І.О. Круглов // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – т. 36. – №10. – С. 1359 – 1369 
 14. Васильєв М.О. Структура і властивості вакуумно-дугового TiN-покриття на поверхні сплаву Д16 / М.О. Васильєв, В.Є. Панарін, І.М. Макеєва, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2014. – 36. – №8. – С. 1101-1112.
 15. Васильєв М.О. Генерація дефектів поверхні Al(111) під впливом іонів Ar+ низької енергії / М.О. Васильєв, І.М. Макеєва, В.О. Тіньков, С.М. Волошко // Металофізика і новітні технології. – 2014 .– 36. – №10. – С. 1371-1384.
 16. Tynkova A.A. Low-temperature interdiffusion and ordered phase formation of Au/Cu nanocrystalline thin films in the different atmospheres / A.A. Tynkova, S.I. Sidorenko, I.E. Kotenko, V.L. Svetchnikov, S.M. Voloshko // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – 36. – №12. – С. 1609-1619.
 17. Макогон Ю.Н. Влияние содержания Sb на изменение фазового состава осажденных на нагретую подложку наноразмерных пленок CoSbх / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Р.А. Шкарбань, Е.В. Фигурная // Неорганические материалы. – 2014. – т 50. – № 5. – с. 469–474.

 2013 рік

 1. Сидоренко C.І. “Пряма задача” та “обернена задача” в інженерному конструюванні матеріалів / С.І. Сидоренко, С.О. Замулко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013.– № 4. – C. 148 – 151.
 2.  Бурмак А.П. Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією ультразвукової ударної обробки / А.П. Бурмак, С.І. Сидоренко, М.О. Васильєв, С.М. Волошко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013.– № 1. – C. 57 – 62.
 3. Васильев М.А. Нанокристаллизация аморфного сплава Fе73,6 Si15,8 B7,2 Cu1,0 Nb2,4 (FINEMET) под действием ультразвуковой ударной обработки / М.А. Васильев, В.А. Тиньков, Ю.Н. Петров, С.М. Волошко, Г.Г. Галстян, В.Т. Черепин, А.С. Ходаковский // Металлофизика и новейшие технологи. – 2013.– 35.– №5. – C. 667 – 675.
 4. Сидоренко С.И. Моделирование процессов диффузии и упорядочения в тонкопленочной системе Au/Cu методом кинетики среднего поля / C.И. Сидоренко, С.М. Волошко, С.А. Замулко, А.А. Тинькова // Металлофизика и новейшие технологи. – 2013.– 35.– №2. – C. 175 – 185.
 5. Волошко С.М. Застосування методу Резерфордівського оберненого розсіяння для дослідження процесів дифузії та фазоутворення в тонкоплівковій  системі Sn-Cu / С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.І. Олешкевич // Металознавство та обробка металів. – 2013.– №2. – C. 53 – 58.
 6. Олешкевич А.І. Моделювання процесу дифузійного оксидоутворення на поверхні нанорозмірних металевих плівок / А.І. Олешкевич, С.І. Сидоренко, А.М. Гусак, С.М. Волошко // Металофізика та новітні технологіі. – 2013.– 35.– №5. – C. 611 – 622.
 7. Макогон Ю.Н. Влияние  Ag на фазовые превращения и магнитные свойства в наноразмерных пленочных композициях Fe50Pt50 (15 нм)/Ag/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2/Si(001) при отжигах в вакууме / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013.– 35.– №4. – C. 553 – 567.
 8. Сидоренко С.І. Вплив фрикційної обробки на структуру та механічні властивості нікель та нікель-хромових покриттів на міді  / С.І. Сидоренко, С.М. Чернега, Л.Д. Демченко, Ю.В. Нестеренко, Рен Тіецен // Металознавство та обробка металів. – 2013.– №2. – C. 22 – 28.
 9. Макогон Ю.М. Вплив Сu на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірних плівках Fe50Pt50/Cu/Fe50Pt50 на підкладці SiO2/Si(001) / Ю.М. Макагон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський, О.В. Фігурна // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – 35. – №10. – С. 1425 – 1436.
 10. Макогон Ю.Н. Влияние Ag на фазове превращения и магнитные свойства в наноразмерных плёночных композиціях Fe50Pt50(15 нм)/Ag/Fe50Pt50/SiO2(100 нм)/Si(001) при отжигах в вакууме / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко, Т.И. Вербицкая, И.А. Владимирский, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшиетехнологии. – 2013. –. т.35 – №4. – С. 553 – 567.
 11. Сидоренко С.І. Створення зміцнених покриттів на низьковуглецевій сталі методом електроіскрового легування у середовищах змінного складу / С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова, Ю.М. Гаврилюк // Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки і нових технологій. Кременчук. – 2013. – №3-4. – с. 3 – 7.
 12. Тітенко А.Н. Властивості сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми після термомеханічної обробки / А.Н. Тітенко, Л.Д. Демченко // Металознавство та обробка металів. – 2013. – 68. – №4. – с. 17 – 22.

 2012 рік 

 1. Васильев М.А. Микроструктура и механические свойства металлов и сплавов, деформированных в жидком азоте (обзор) / М.А. Васильев, С.М. Волошко, Л.Ф. Яценко // Успехи физики металлов. – 2012. – 13. – С. 1001 – 1041.
 2. Сидоренко С.І. Деформаційне формування наноструктурованих композитів  на поверхні алюмінієвого сплаву Д16 / С.І. Сидоренко,  С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Металофізика і новітні технології. – 2012. – 34. – №8. – С.1101 – 1115.
 3. Макогон Ю.М. Феромагнітний резонанс в нанорозмірних плівках Fe-Pt. / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, С.І. Вінар  // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012.– № 2. – C. 123 – 127.
 4. Макогон Ю.М. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №5. – С. 86 – 91.
 5. Макогон Ю.М. Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, Т.І. Вербицька, І.А. Владимирський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2012. – №6. – С. 81 – 85.
 6. Panarin V.E. Electrospark coating to the hypereutectic alloy on the iron basis with interstitial phases / V.E. Panarin, I.L. Oborsky // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №3. – С. 167 – 170.
 7. Васильев М.А. Сегрегации элементов  в поверхностном слое аморфного сплава  Fе73,6Si15,8B7,2Cu1,0Nb2,4 (FINEMET) при различных видах деформации / М.А. Васильев, В.А. Тиньков, С.М. Волошко, Г.Г. Галстян, А.С. Ходаковский // Металофізика і новітні технології. – 2012. – 34.– №10. – С. 1441-1450.

2011 рік

 1. Титенко А.Н. Температурно-деформаційні стани сплавів з пам’яттю форми на основі заліза як реакція на складні зовнішні термомеханічні впливи / А.Н. Титенко, Л.Д. Демченко, О.М. Бабій, Ю.Б. Скирта // Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 3 – 7.
 2. Ющенко К.А. Дифузія та сеґреґація сірки в криці Х20Н16АГ6 за умов високотемпературного відпалу та одновісного розтягу в насичувальному середовищі Частина I. Дифузія сірки в криці Х20Н16АГ6 при високотемпературному термічному обробленні в насичувальному середовищі / К.А. Ющенко, В.С. Савченко, Г.В. Звягінцева, С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, Ю.В. Нестеренко, І.А. Владимирський, Г.Б. Беляєв // Металлофизика и новейшие технолоии. – 2011. – т. 33. – №6, С. 833 – 841.
 3. Машовець Н.С. Обґрунтування практичного застосування модифікованих титанових сплавів / Н.С. Машовець, І.М. Пастух, В.Г. Каплун, С.М. Волошко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №1. – С.15 – 18.
 4. Сидоренко С.І. Ультразвукова ударна обробка алюмінієвого сплаву Д16 в інертному середовищі та рідкому азоті / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, І.Є. Котенко, А.П. Бурмак // Металофізика і новітні технології. – 2011. – 33. – №11. – С. 124 – 132.
 5. Васильев М.А. Механохимические процессы на поверхности сплава ВТ6 при ультразвуковой ударной обработке на воздухе / М.А. Васильев, В.А. Тиньков, С.М. Волошко, В.С. Филатова, Л.Ф. Яценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – 33. – №10. – С. 84 – 93.
 6. Сидоренко С.І. Вплив середовища відпалу на швидкість дифузії нікелю до поверхні тонкоплівкової системи Au/Ni / С.І. Сидоренко, С.М. Волошко, О.О. Міщук,А.А. Тинькова // Металофізика і новітні технології. – 2011. – т. 33. – №12. – С. 15 – 21.
 7. Франчік Н.В. Формування структури в сплавах заліза з хромом та титаном при лазерній хіміко-термічній обробці / Н.В. Франчік, С.І. Сидоренко, Є.В. Іващенко //  Металознавство та обробка металів. – 2011. – №2. – С. 36 – 39.
 8. Лобачова Г.Г. Вплив складу міжелектродного середовища на структуру та мікротвердість сплавів заліза при електроіскровому легуванні цирконієм, титаном, хромом / Г.Г. Лобачова, Є.В. Іващенко, Ю.М. Гаврилюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2011. – 3. – №1. – С. 86 – 90.
 9. Храновська К.М. Формування багатошарових електроіскрових покриттів на залізі у вуглецевовмісних середовищах / К.М. Храновська, Є.В. Іващенко, Г.Г. Лобачова. // Металознавство та обробка металів. – 2011. – № 1. – С. 30–32.
 10. Макогон Ю.Н. Процессы фазообразования и термическая стойкость NiSi в пленочной композиции Ni(30нм)/Pt(2; 6 нм)/Siэп.(50 нм)/Si(001) / Ю.Н. Макогон, Е.П. Павлова, С.И. Сидоренко,  Т.И. Вербицкая, Г. Беддис, Д. Беке, Ч. Аттила // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – 33. – №7. – С. 15 – 22.
 11. Макогон Ю.М. Формування фазового складу та структури в нанорозмірних плівках на основі антимоніда CoSb3 – функціональних елементах термоелектрики / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, М. Даніель, Т.І. Вербицька, С.Є. Богданов, Р.А. Шкарбань // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – 33. – №2. – С. 195 – 202.
 12. Макогон Ю.М. Вплив умов відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірних плівок Fe51Pt49 на планарних підкладках SiO2(100 нм)/Si(100) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова, С.І. Сидоренко, Г. Беддіс, К. Шуберт // Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – № 3. – С. 45–52.
 13. Макогон Ю.М. Вплив температури відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівки Fe51Pt49на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(100) / Ю.М. Макогон, О.П. Павлова,  Г. Беддіс, Т.І. Вербицька, К. Шуберт // Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. – 2011. – № 4. – С. 24–31.